Strona Sylwestra Scisłowicza
ZAPRASZAM  
  STRONA GŁÓWNA
  Dla seminarzystów-wybrana bibliografia
  Dla seminarzystów- opracowania mogące się przydać
  Dla seminarzystów-narzędzia badawcze i inne pomoce
  => Metodologia- sam.nauczycieli
  => Metodologia sam. AA
  => Metodologia NPZD-tekst
  => Metodologia NPZD - tabele
  Komunikaty
  Wybrane publikacje własne
  Refleksje i inspiracje
  Popularyzacja nauki
  Sylwester Scisłowicz
  Linki
  Kontakt
  Księga Gości
  Kufer
Metodologia sam. AA

Uwaga seminarzyści. Informacje podane poniżej a ujęte w nawiasach {...} są tylko do Waszej informacji. Nie należy ich umieszczać w tekście pracy.{Materiał dotyczy samokształcenia alkoholików (poniższy dotyczy nauczycieli; tematu:
Samokształcenie w trzeźwości na przykładzie badań przeprowadzonych na terenie...)}
 
 
{Poniższą definicję należy przyjąć jako operacyjną, zrobić to po przeglądzie definicji samokształcenia w części teoretyczne}.
 
Dostosowując do potrzeb operacyjnych niniejszej pracy definicję samokształcenia ogólnego zaproponowaną przez S. Scisłowicza{przypis}, przez samokształcenie w trzeźwieniu rozumie się tutaj: osiąganie przez podmiot wykształcenia (rozwoju osobowości) w trakcie mniej lub bardziej samodzielnego bycia w trzeźwości w celu powrotu do normalnego, nie pijącego społeczeństwa, a w konsekwencji w celu konstruktywnego trwania w niniejszym wśród innych ludzi..
 
 
·        Celem części empirycznej pracy stało się właśnie ukazanie wpływu samokształcenia w trzeźwości na jakość życia anonimowych alkoholików. Celem pracy jest również wskazanie przeszkód, na jakie napotykają anonimowi alkoholicy w drodze do abstynencji. Najistotniejszym celem badań była diagnoza samokształcenia w trzeźwości, objętych nimi anonimowych alkoholików.
 
·        Przedmiotem badań stało się samokształcenie w trzeźwości.
 
Problem główny w niniejszej pracy brzmi: Jak samokształcenie w trzeźwości wpływa na jakość życia anonimowych alkoholików?
{w nawiasach podaję odpowiednie numery pytań z ankiety, w pracy nie należy ich podawać}
         Problem główny stał się podstawą do wyłonienia problemów szczegółowych. Sformułowano je w następujący sposób:
·        Jakie motywy spowodowały u anonimowych alkoholików podjęcie trzeźwienia? {1,2,3}
·        Jakie motywy powodują u anonimowych alkoholików trwanie w trzeźwości i jak oni rozumieją trzeźwienie? {4}
·        Jak samokształcenie wpływa na trwanie w trzeźwości? {6,7,8,9,10}
·        Jakie inne, niż wychodzenie z nałogu, pozytywne efekty uzyskują alkoholicy w wyniku trwania w trzeźwości? {11,12,13,14,15,16,}
·        Jakie są negatywne konsekwencje trwania w trzeźwości dla anonimowych alkoholików? {17}
·        Z jakich propozycji i działań otoczenia społecznego korzysta alkoholik w trzeźwieniu? {18,19,20,21,27}
·        Jakie przeszkody napotykają anonimowi alkoholicy na drodze trwania w trzeźwości? {22,23,24,28,}
·        Jaka jest jakość życia anonimowych alkoholików? {26,29,30,31,32,33,34,35}
·        Jak można udoskonalić samokształcenie w trzeźwości, aby jakość życia anonimowych alkoholików była lepsza? {25,36}
 
 
Zmienne
·        Zmienne niezależne dotyczące autokreacji (samorozwoju):
·         samokształcenie;
·         samokształcenie w trzeźwości;
·         czas trwania w abstynencji.
 
·        Zmienne niezależne dotyczące motywów trzeźwienia:
·         motywy wewnętrzne (wyrzuty sumienia, chęć zerwania z nałogiem);
·         motywy zewnętrzne (namowy ze strony otoczenia i rodziny, obawy o utratę pracy).
 
·        Zmienne niezależne dotyczące wpływu otoczenia:
·         rodzina (czy istnieją osoby uzależnione w rodzinie, czy może liczyć na pomoc ze strony rodziny);
·         przyjaciele;
·         kręgi koleżeńskie (czy osoba uzależniona obraca się wśród osób nadużywających alkohol, czy może liczyć na wsparcie ze strony otoczenia, czy wśród znajomych są osoby, którym udało się wyjść z nałogu?);
·         konkretne osoby, (kto to był, czy np. siostra, narzeczona, żona, mąż, dzieci, rodzice, nieznajomy, anonimowy alkoholik);
·         instytucje (Kluby AA, Poradnie Leczenia Odwykowego, Grupy wsparcia);
·         władze państwowe i terytorialne;
·         literatura (prasa i artykuły dotyczące leczenia uzależnień, książka, dostęp do Biblioteki Publicznej);
·         mass media (oglądane programy dotyczące leczenia uzależnień i życia w trzeźwości, dostęp do oświaty, kino, teatr, Internet).
 
·        Inne zmienne niezależne:
·         płeć (mężczyzna, kobieta);
·         wiek (20-30 lat, 31-40 lat, 41-50 lat, 51-60 lat, powyżej 60 lat);
·         wykształcenie (niepełne podstawowa, podstawowe, zawodowe, średnie, pomaturalne, wyższe, inne);
·         miejsce zamieszkania (miasto, wieś).
 
·        Zmienne zależne
 
Za zmienne zależne przyjęto:
·         samoocenę (wysoka, niska);
·         siłę woli (pewność siebie, brak wiary we własne siły);
·         zainteresowania, (jakie posiada zainteresowania, czy w ogóle je posiada, czy stara się je rozwijać?);
·         pasje;
·         stabilność rodziny (czy rodzina wytrwała w nałogu oraz leczeniu odwykowym, czy pomagała w „trzeźwieniu”);
·         nowe przyjaźnie (czy są to osoby uzależnione czy nie, czy są to wybrane osoby z grupy wsparcia);
·         dawnych przyjaciół (czy utrzymuje kontakty z dawnymi przyjaciółmi, czy mają oni wpływ na jego zachowanie);
·         stan psychiczny (dobry, zły, przeciętny);
·         stan fizyczny (dobry, zły, przeciętny);
·         optymizm;
·         zdrowie (choroby przewlekłe, czy są one związane z nadużywaniem alkoholu);
·         uznanie otoczenia (akceptacja lub jej brak);
·         brak akceptacji otoczenia;
·         sytuację materialną (bardzo dobra, dobra, wystarczająca, przeciętna, zła);
·         jakość pracy (praca fizyczna, umysłowa);
·         wartości uniwersalne;
·         wartość życia (ceni życie i zdrowie, nie widzi sensu dalszego życia, poszukuje nowych wartości życia);
·         cechy charakteru (siła woli, samozaparcie, upór, uległość, czy łatwo poddaje się po poniesionej porażce, czy łatwo ulega wpływom otoczenia).
Optymista mówi "dopiero", pesymista, że już godzina:  
   
Pomóż proszę, kliknij...  
 
 
Wirtualny spacer po WSBiP... (kliknij)  
  ...poznaj albo powspominaj...  
Skutecznie pomagają innym. Możesz dołączyć  
  ***SZUKASZ POMOCY?

logo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
***A może Ty chcesz też pomagać? Organizacja Pozarządowa- STOWARZYSZENIE PROREW
Woluntariat Studencki "PROJEKTOR"

 
eko  
 

Koniczynka.org

...
Licznik odwiedzin
od 10 stycznia 2008 roku
               Licznik
.
 
___Sylwester Scisłowicz Kielce