Strona Sylwestra Scisłowicza
ZAPRASZAM  
  STRONA GŁÓWNA
  Dla seminarzystów-wybrana bibliografia
  Dla seminarzystów- opracowania mogące się przydać
  Dla seminarzystów-narzędzia badawcze i inne pomoce
  => Metodologia- sam.nauczycieli
  => Metodologia sam. AA
  => Metodologia NPZD-tekst
  => Metodologia NPZD - tabele
  Komunikaty
  Wybrane publikacje własne
  Refleksje i inspiracje
  Popularyzacja nauki
  Sylwester Scisłowicz
  Linki
  Kontakt
  Księga Gości
  Kufer
Metodologia NPZD-tekst

Uwaga seminarzyści
. Informacje podane poniżej a ujęte w nawiasach {...} są tylko do Waszej informacji. Nie należy ich umieszczać w tekście pracy.
 
 

Metodologia CZĘŚĆ PIERWSZA


Cele i problemy badawcze
·        Celem badań niniejszej pracy jest diagnoza rozpoznawcza samokształcenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ich motywów samokształceniowych na ich funkcjonowanie zawodowe i społeczne.
·        Przedmiotem badań jest samokształcenie tych nauczycieli, którzy
w ostatnich 3 latach sfinalizowali realizację dalekosiężnego zadania zawodowego, w tym również wpływ motywów autoedukacyjnych na ich funkcjonowanie zawodowe i społeczne.
 
W związku z założonym celem i przedmiotem badań problem główny pracy zawiera się w pytaniu:
Jak przebiega samokształcenie badanych osób oraz jakie są zależności pomiędzy ich motywami samokształcenia, a jakością i efektywnością ich zawodowego i społecznego funkcjonowania?
    
W celu rozwiązania problemu głównego konieczne jest udzielenie odpowiedzi na ściśle związane z nim problemy szczegółowe, które przyjęły następujące brzmienie:
  1. Jaka jest samodzielność badanych osób w samokształceniu?
  2. Jakie są motywy samokształcenia ankietowanych?
  3. Jakimi celami samokształceniowymi kierują się respondenci?
  4. Jak przebiega etap podejmowania i realizowania ich zadań samokształceniowych?
  5. Jakie przeszkody w samokształceniu napotykają respondenci?
  6. Jaka jest efektywność działania zadaniowego badanych osób?
  7. Jakie występują zależności pomiędzy motywami samokształcenia nauczycieli a jakością i efektywnością ich społecznego i zawodowego funkcjonowania? {w zależności od tematu pracy}
  8. Jak można zoptymalizować samokształcenie badanych osób?
 
ZMIENNE:
Zmienne niezależne w tej pracy to:
-         płeć;
-         wiek;
-         wielkość miejscowości zamieszkania;
-         wielkość miejscowości, w której znajduje się miejsce zatrudnienia;
-         charakter wykształcenia zawodowego;
-         ostatnie zrealizowane dalekosiężne zadania zawodowe;
-         czas trwania tego zadania.
W odniesieniu do problemu szczegółowego, dotyczącego zależności pomiędzy motywami samokształcenia nauczycieli, a ich funkcjonowaniem zawodowym i społecznym zmiennymi niezależnymi są:
-         motywy altruistyczne; (pyt.3.1){* w pracy proszę nie wpisywać numerów pytań, są podane tylko w celach roboczych}
-         motywy allocentryczne ;(3.2)
-         motywy egocentryczne; (3.4; 3,5)
-         motywy homeostatyczne; (7.4; 7.5)
-         motywy heterostatyczne w ogóle; (7.1; 7.2)
-         motywy hubrystyczne - dążenie do wyższej samooceny; (4.1; 4.2)
-         motywy hubrystyczne - dążenie do wyższej oceny u innych; (5.1; 5,2)
-         motywy hubrystyczne - dążenie do perfekcji; (6.1; 6,2)
-         motywy poznawcze; (6.1; 6.2)
-         motywy homeostatyczne. (7,4; 7,5) {ale odwrotnie}
 
 
Zmiennymi zależnymi są: 
{ tutaj, w zależności od tematu pracy, należy wykreślić te, które są zmiennymi niezależnymi, np. kto pisze o motywach nie uwzględnia pierwszego, czyli: motywy samokształcenia badanych;}
 
-         motywy samokształcenia badanych;
-         dobrowolność podejmowania zadań;
-         nowość zadań dla respondentów;
-         wartość zadań dla badanych;
-         dalekosiężność zadań;
-         innowacyjność zadań;
-         samodzielność respondentów;
-         samoocena cech osobowych;
-         prospołeczność respondentów;
-         planowanie zadań;
-         realizowanie zadań;
-         samodzielność (samokontrola, samoocena, autokorekta);
-         efektywność działań zadaniowych;
-         wykorzystywanie efektów zadań;
-         sukcesy osobiste;
-         sukcesy zawodowe;
-         sukcesy społeczne;
-         stosunek do samokształcenia;
-         stosunek do przeszkód wewnątrzpochodnych;
-         stosunek do przeszkód zewnętrznych;
-         metody samokształcenia;
-         preferowane transgresje.
W niniejszej pracy wyodrębniono i określono wskaźniki pozwalające przyjęty układ operacyjny odnieść do metody i narzędzia badawczego. Wskaźnikami zmiennych zależnych i niezależnych, których większość zdefiniowano i określono w części teoretycznej niniejszej pracy są informacje uzyskane z odpowiedzi badanych respondentów. Wszystkie te wskaźniki zaprezentowane zostaną w dalszej części pracy łącznie z analizą poszczególnych zagadnień badawczych.
 
Metoda techniki i narzędzia badawcze
{charakterystyka wg własnego pomysłu, w tym również opisać kwestionariusz zastosowanej ankiety}
 
Organizacja i przebieg badań
 
            Terenem wszystkich przeprowadzonych badań był.............{wpisać}     
W badaniach uczestniczyli celowo dobrani nauczyciele {wg kategorii badanych}, którzy w ciągu ostatnich trzech lat sfinalizowali realizację dalekosiężnego zawodowego zadania samokształceniowego i jednocześnie pracowali na wspomnianym terenie. Doboru próby dokonano losowo spośród wszystkich nauczycieli spełniających powyższe warunki. Skierowano do nich....................kwestionariuszy ankiet, z czego uzyskano........ wypełnionych.
{teraz dokonać charakterystyki badanych osób}

###############################################################
 

Metodologia CZĘŚĆ DRUGA


Rozdział o zależnościach {tytułowy}

Poszukując odpowiedzi na pytanie: Jakie występują zależności pomiędzy motywami samokształcenia nauczycieli, a jakością i efektywnością ich funkcjonowania, analizie poddano funkcjonowanie zawodowe i społeczne badanej populacji nauczycieli.
        Przez funkcjonowanie zawodowe nauczycieli rozumieć możemy jakość i efektywność podejmowanych i realizowanych przez nich zadań zawodowych. Zaś funkcjonowanie społeczne nauczycieli, to jakość i efektywność ich wszelkich pozazawodowych działań w ogóle.
        Nauczyciel ma przygotowywać młode pokolenie do pełnienia różnych ról: życia rodzinnego i osobistego, działalności na rzecz ogółu, pracy zawodowej w różnych dziedzinach. Stara się poprzez działalność na polu edukacyjnym doprowadzić do zmian kulturowych i społecznych. Konstruktywnie wpływając na wychowanków kształtuje w nich mądrość i wrażliwość, zdolność do pozytywnej zmiany rzeczywistości społecznej.
        Nauczyciele nie mogą zatem oddzielić w swoim codziennym działaniu funkcjonowania zawodowego od społecznego, gdyż w mniejszym lub większym stopniu jedno uzupełnia drugie. Jednakże dla celów operacyjnych wyróżniamy wskaźniki bardziej charakterystyczne dla funkcjonowania zawodowego i wskaźniki charakterystyczne zarówno dla zawodowego jak i społecznego funkcjonowania.
 
 
{Spośród wszystkich podanych niżej wskaźników w obydwu grupach, należy wybrać właściwe dla siebie}
        Wskaźniki bardziej charakterystyczne dla funkcjonowania zawodowego:
-         ilość sukcesów zawodowych docenionych przez innych; (89)
-         ilość operacyjnej i refleksyjnej wiedzy zawodowej; (97)
-         ilość przełamanych własnych, nabytych wcześniej stereotypów myślenia i działania; (100)
-         ilość zaprojektowanych innowacyjnych, niekonwencjonalnych rozwiązań; (94)
-         ilość wdrożonych do działania otoczenia innowacyjnych, niekonwencjonalnych rozwiązań; (95)
-         ilość efektów realizowanych zadań wdrożonych do działania w środowisku zawodowym; (27)
-         samoocena aktywności zawodowej; (80)
-         samoodpowiedzialność; (42)
-         stosunek do aktualizowania wiedzy; (83)
-         stosunek do doskonalenia umiejętności; (84)
-         stosunek do doskonalenia sprawności; (85)
-         stosunek do rewidowania, aktualizowania i doskonalenia własnych postaw; (86)
-         stosunek do przekraczania granic dotychczasowych osobistych osiągnięć; (87)
-         samoocena innowacyjności; (70)
-         samoocena postawy twórczej; (71)
-         ekonomiczność działania; (69)
-         wszechstronne samodoskonalenie; (82)
-         ocena szans osiągnięcia celu. (11)
        Wskaźniki charakterystyczne zarówno dla funkcjonowania zawodowego jak i społecznego:
 
-         ilość sukcesów pozazawodowych docenianych przez innych ludzi; (90)
-         ilość sukcesów docenionych osobiście (przez respondenta); (88)
-         ilość zdobytej operacyjnej i refleksyjnej wiedzy ogólnej; (97)
-         ilość zrealizowanych zadań dalekich; (91)
-         ilość aktualnie realizowanych zadań dalekich; (92)
-         ilość prognozowanych zadań dalekich; (93)
-         ilość rozwiązanych trudnych problemów; (98)
-         ilość przełamanych w bliższym i dalszym otoczeniu „skostniałych” stereotypów kulturowych; (99)
-         dalekosiężność planów zadaniowych; (62)
-         ilość pożądanych (przyjemnych) niespodzianek; (25)
-         samodzielność realizacji zadań; (17)
-         samodzielność kontroli, oceny i korekty; (18)
-         samodzielność w rozwiązywaniu problemów; (28)
-         samodzielność myślenia; (43)
-         samodzielność decydowania; (44)
-         przydatność efektów zadań; (24)
-         zaangażowanie emocjonalne; (36)
-         siła woli; (19, 20, 61)
-         elastyczność realizacji zadań; (16)
-         stosunek do przeszkód; (9)
-         satysfakcja z życia; (50)
-         rozległość zainteresowań; (56)
-         rozległość sprawności; (57)
-         rozległość umiejętności; (58)
-         ponadprzeciętne aspiracje; (64)
-         prospołeczność efektów zadań; (3)
-         stosunek do kosztów ponoszonych przez innych ludzi; (29, 32)
-         stosunek do pomocy innym; (30)
-         stosunek do sukcesów innych; (31)
-         poczucie sprawiedliwości; (72)
-         szacunek dla innych; (73)
-         tolerancja dla innych; (74)
-         lojalność; (76)
-         uczynność; (77)
-         aktywność społeczna; (79)
-         wyrozumiałość; (66)
-         ilość zakłóceń natury zewnętrznej; (101)
-         ilość zakłóceń natury wewnętrznej; (102)
-         preferowane transgresje; (104)
-         preferowane metody samokształcenia. (103)
Ta część pracy poświęcona jest analizie wyników badań nad zależnościami pomiędzy motywami samokształcenia nauczycieli, a jakością i efektywnością ich funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.
        Aby odpowiedzieć na pytanie jak kształtują się powyższe zależności wyłoniono spośród respondentów osoby o większym natężeniu wszelkich motywacji i osoby o mniejszym natężeniu tych motywacji. Dokonano tego na podstawie kilku wyodrębnionych z ankiety pytań dotyczących motywacji (pyt. nr........ proszę tutaj wpisać numery tych pytań por. aneks nr...) Aby to uzyskać policzono ilość punktów (numer odpowiedzi odpowiadał ilości punktów) zdobytych przez wszystkich respondentów w interesujących nas pytaniach. Następnie po podliczeniu wyników wyodrębniono siedem osób, które uzyskały najmniej punktów, osoby te będę nazywać respondentami o wyższym natężeniu motywacji oraz siedem osób, które uzyskały największą ilość punktów, będę je nazywać respondentami o niższym natężeniu motywacji. Odpowiedzi badanych dotyczące motywacji zamieszczone są w rozdziale (...) niniejszej pracy.
       W celu odpowiedzi na pytanie dotyczące zależności pomiędzy motywacjami a funkcjonowaniem zawodowym badanych osób, dokonano analizy charakterystycznych dla funkcjonowania zawodowego wskaźników.

{Dane dotyczące tej kwestii ilustrują tabele (w osobnym pliku o nazwie Metodologia NPZD-tabele}

Metodologia CZĘŚĆ TRZECIA


NUMERY PYTAŃ ANKIETY A PYTANIA SZCZEGÓŁOWE
 
Pytania badawcze (i odpowiadające im pytania ankiety- trzeba samemu zdecydować, które z nich wybrać)
 
1.JAKA JEST SAMODZIELNOŚĆ BADANYCH OSÓB?
a)      Podczas uświadamiania sobie NPZD (1)
b)      Podczas podejmowania decyzji o realizacji (15)
c)      Podczas realizacji (17)
d)      Podczas kontroli, oceny, korekty (18)
e)      Podczas rozwiązywania trudnych problemów (28)
f)        Samoocena samodzielności myślenia i decydowania (43, 44)
Jaką rolę odgrywają wzory osobowe (37)
 
2.JAKIMI CELAMI KIERUJĄ SIĘ BADANI?
a)      W którym ze światów transgresji mieści się najwięcej celów (104)
b)      Czy cele te są nowe czy powtarzane
·        Czy lubią podejmować nowe zadania (2)
·        Czy z potrzeby wywołania nowych zmian (33)
·        Czy z potrzeby zostawienia twórczego lub innowacyjnego śladu (34)
·        Aktualizowanie wiedzy (83)
·        Rewidowanie postaw (86)
·        Przekraczanie granic dotychczasowych własnych osiągnięć (87)
c)      Czy cele te są dalekosiężne czy bliskodystansowe
·        Dalekosięźność planów (62)
·        Jak czasochłonne zadania preferują (35)
·        Jak energochłonne (trudne) (36)
·        Stosunek do podejmowania kolejnych NPZD (23)
 
d)      Czy cele te są prospołeczne
·        Konstruktywne uczestnictwo w rozwoju otoczenia (32)
·        Przydatność efektów dla innych (3)
·        Kalkulowanie kosztów ponoszonych przez innych (29)
·        Stosunek do pomocy innym (30)
·        Ocena sukcesów innych (31)
·        Samoocena aktywności społecznej (79)
·        Samoocena aktywności zawodowej (80)
·        Samoocena aktywności ekologicznej (81)
 
3. JAK PRZEBIEGA ETAP PODJĘCIA NPZD
a)      Etap uświadomienia sobie zadania (1)         1-Jest już w samodzielności
b)      Powstanie napięcia aspiracyjnego
·        Motywy prospołeczne czy egocentryczne (3)   3-jest już w prospołeczności
·        Motywy hubrystyczne (4,5,6)
·        Motywy heterostatyczne czy homeostatyczne (7)
·        Motywy poznawcze (8)
c)      Ocena warunków działania
·        Przeszkody zewnętrzne (9)
·        Przeszkody wewnętrzne (10)
d)      Ocena szans skutecznego osiągnięcia NPZD (11)
e)      Wartościowanie przyszłych wyników
·        Wartość utylitarna (12)
·        Wartość symboliczna (13)
f)        Dobrowolność podejmowania zadań (14)
 
4. JAK PRZEBIEGA ETAP REALIZACJI ZADANIA
a)      Charakter planów (prognoz) (16)
b)      Siła woli (porzucenie zadania) ( 19)
c)      Siła woli (wzmocnienie motywacji) (20)
d)      Nadzieja- lęk (21)
e)      Preferowane metody samodzielnej pracy (103)
f)        Stosunek do środków i celów (38)
g)      Samoocena systematyczności (55)
h)      Samoocena wytrwałości (61)
 
5. JAKA JEST EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ ZADANIOWYCH RESPONDENTÓW
a)      Zgodność efektów z założeniami (22)
b)      Deklarowana przydatność efektów zadań (24)
c)      Ilość korzystnych i niekorzystnych niespodzianek (25)
d)      Ilość efektów wdrażanych dla siebie (26)
e)      Ilość efektów wdrażanych do otoczenia (27)
f)        Ilość sukcesów (88-90)
g)      Ilość NPZD (91-93)
h)      Ilość niekonwencjonalnych rozwiązań (94-95)
i)        Ilość operacyjnej i refleksyjnej wiedzy ogólnej (96)
j)        Ilość operacyjnej i refleksyjnej wiedzy zawodowej (97)
k)      Ilość rozwiązanych trudnych problemów (98)
l)        Ilość przełamywanych stereotypów (99-100)
 
6. JAKIE PRZESZKODY NAPOTYKAJĄ
a)      Jakie przeszkody natury wewnątrzpochodnej (101)
b)      Jakie przeszkody zewnętrzne (102)
Optymista mówi "dopiero", pesymista, że już godzina:  
   
Pomóż proszę, kliknij...  
 
 
Wirtualny spacer po WSBiP... (kliknij)  
  ...poznaj albo powspominaj...  
Skutecznie pomagają innym. Możesz dołączyć  
  ***SZUKASZ POMOCY?

logo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
***A może Ty chcesz też pomagać? Organizacja Pozarządowa- STOWARZYSZENIE PROREW
Woluntariat Studencki "PROJEKTOR"

 
eko  
 

Koniczynka.org

...
Licznik odwiedzin
od 10 stycznia 2008 roku
               Licznik
.
 
___Sylwester Scisłowicz Kielce