Strona Sylwestra Scisłowicza
ZAPRASZAM  
  STRONA GŁÓWNA
  Dla seminarzystów-wybrana bibliografia
  Dla seminarzystów- opracowania mogące się przydać
  Dla seminarzystów-narzędzia badawcze i inne pomoce
  Komunikaty
  Wybrane publikacje własne
  Refleksje i inspiracje
  Popularyzacja nauki
  Sylwester Scisłowicz
  => Fot.
  Linki
  Kontakt
  Księga Gości
  Kufer
Sylwester Scisłowicz
                                                                   
  
                                        
                                                                              

 

SYLWESTER SCISŁOWICZ


PRACA ZAWODOWA:

-         Od ukończenia studiów do dzisiaj  - w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego (UJK) wKielcach; od 1992 roku na stanowisku adiunkta; od 2009 jako starszy wykładowca;

-         do chwili obecnej od października 1996 - na Wydziale Pedagogicznym w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim; od 2002 na stanowisku docenta, od 2002 do 2006 na stanowisku prodziekana Wydziału.

 

WSPÓŁPRACA  DYDAKTYCZNA (np. umowa-zlecenie) m.in.:

-         do chwili obecnej od października 2005 - prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach;

-         1999 – 2009 - prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczeń, wykładów i seminariów magisterskich) w Uniwersytecie w Białymstoku, w Uniwersytecie Rzeszowskim, w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie;

-         1998 wrzesień do 2004 styczeń – prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczeń, wykładów i seminariów) we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach;

-         1986/1987- staż w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

WYKSZTAŁCENIE (najważniejsze etapy):

-         1992 kwiecień - doktorat, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, na temat: „Samokształcenie studentów i jego związek z autonomiczną i społeczną aktywnością poznawczą” (promotor prof. zw. dr hab. Józef Półturzycki; recenzje: prof. zw. dr hab. T. Lewowicki, prof. zw. dr hab. Zofia Matulka);

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&lang=pl&objectId=12751

 

WCZEŚNIEJ:

-         magisterium, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny, Pedagogika Pracy Kulturalno- Oświatowej, na temat: „Rzeczywisty model absolwenta w zakresie pedagogiki pracy kulturalno- oświatowej” (promotor doc. dr Edmund Staszyński; recenzja prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander);

-         Pedagogiczne Studium Techniczne w Kielcach (nadające kwalifikacje technika mechanika w zakresie obróbki skrawaniem oraz nauczyciela zawodu i przedmiotów zawodowych); praca dyplomowa na temat: „Zagadnienie motywacji w wyborze zawodu”.

 

GŁÓWNA SPECJALIZACJA NAUKOWA TO:     ANDRAGOGIKA.

 

INNE DZIEDZINY NAUK BĘDĄCE SZCZEGÓLNYM PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWAŃ: 

-pedagogika społeczna; -psychologia rozwojowa człowieka dorosłego; -współczesne teorie i nurty wychowania; -psychologia humanistyczna (ze szczególnym uwzględnieniem samorealizacji); -psychologia społeczna; -psychologia twórczości i abarietyka; -psychotransgresjonizm; -komunikacja interpersonalna, mediacje, negocjacje; -filozofia personalistyczna; -ogólna teoria systemów i cybernetyka; -polityka społeczna; -a także: bioelektronika i mechanika kwantowa.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 

PUBLIKACJE ZWARTE:

-         Dyrda T., Scisłowicz Sylwester (red): Pedagogika w działaniu społecznym. Ostrowiec Świętokrzyski 2004;

-         Gawlina Z., Scisłowicz S. (red.): Pedagogika wobec aktualnych problemów społecznych. Ostrowiec Świętokrzyski 2002;

-         Dróżka W., Scisłowicz S. (red.): Prace Pedagogiczne 1. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Ostrowiec Świętokrzyski 1999.

 

INNE WYBRANE PUBLIKACJE:

-        Wiedza i umiejętności doradcy zawodowego jako integralne elementy systemu edukacji ustawicznej. /W:/ Krawczyk- Blicharska M. (red.): Szkolny doradca zawodowy. Wyd. UJK, Kielce 2012

-        Dydaktyczna sprawność nowoczesnej szkoły wyższej. /W:/ Frąckowiak A., Sulkowska E.(red.): Organizacja i dydaktyczna skuteczność wyższych szkół niepaństwowych. Wydawnictwo Naukowe „Novum” Płock 2012

-        Troska nauczyciela /W:/ Sośnicka J., Dobrołowicz J. (red.): Troska o Innego. Szkice humanistyczne, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2011

-         Kształcenie dorosłych- ciągłość i zmiana. /W:/ Bogaj A. (red.): Kierunki i uwarunkowania przemian oświaty w związku z reformą. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB. Kielce 2010

-         Wybrane europejskie drogowskazy dla nauczycieli oraz osób i uczelni ich kształcących. /W:/ Bogaj A., Dróżka W. (red.:) Proces stawania się nauczycielem”. Wyd. Wszechnicy Świętokrzyskiej. Kielce 2010

-         Systemowe kształcenie politechniczne a systemowa edukacja ogólna (wstęp do zarysu problematyki). /W:/ Milan Ďuriš Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania”. Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystrici. Banska Bystrzyca 2008

-         Nauki społeczne przydatne w pracy andragoga praktyka. Szczególne znaczenie współczesnej psychologii. /W:/ Dyrda T., Scisłowicz Sylwester (red): Pedagogika w działaniu społecznym. Ostrowiec Świętokrzyski 2004;

-         Doświadczanie wewnętrznego dobra jako droga do konstruktywnej autokreacji. /W:/Aleksander T., Majewski S.(red.): Procesy edukacyjne i wychowawcze w dobie przemian. Ostrowiec Świętokrzyski 2004

-         Edukacja do samorealizacji. /W:/ Gawlina Z., Scisłowicz S. (red.): Pedagogika wobec aktualnych problemów społecznych. Ostrowiec Świętokrzyski 2002

-         Profesjonalizm oświatowca, a skuteczne metody nauczania i uczenia się. /W:/ Dróżka W., Scisłowicz S. (red.): Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Prace Pedagogiczne 1. Ostrowiec Świętokrzyski 1999

-         O nieuzasadnionej kontroli nauczycieli. Systemowe rozważania i wyniki badań „Kultura i Edukacja” 1999 nr 1

-         Szkoły wyższe a konieczność permanentnie nowego funkcjonowania człowieka dorosłego. /W:/ Greger N.F., Półturzycki J., Wesołowska E.A. (red): Szkoły wyższe a edukacja dorosłych. Hochschule und weiterbildung. Warszawa- Toruń 1995

-         Podmiotowa i społeczna atrakcyjność samokształcenia./W:/ Półturzycki J., Wesołowska E.A. (red): Człowiek w społeczeństwie. Edukacja ustawiczna i oświata dorosłych w okresie transformacji. Warszawa1994

-         Z dziejów samokształcenia w Polsce i na świecie do połowy dwudziestego wieku „Toruńskie Studia Dydaktyczne” 1993 nr 3

-         Koncepcja samokształcenia permanentnego „Toruńskie Studia Dydaktyczne” 1992 nr1

-         Aktywność społeczno- kulturalna studentów pedagogiki pracy kulturalno oświatowej a ich funkcjonowanie w roli zawodowej „Acta Universitatis Wratislaviensis No 1196. Prace Pedagogiczne LXXX” Wrocław 1992 (s. 89- 93)

-         Analiza krytyczna praktyk programowych na pedagogice pracy kulturalno oświatowej. /W:/ Szmagalski J.(red): Metodyka pracy kulturalno oświatowej w programach i praktyce studiów pedagogicznych. Wyd. COK,  Warszawa 1987

-         Wychowujemy dla kultury. O absolwentach pedagogiki pracy kulturalno oświatowej. „Studia Kieleckie” 1986 nr3/51

-         Motywy podejmowania studiów na pedagogice pracy kulturalno oświatowej „Życie Szkoły Wyższej” 1984 nr 5


WSPÓŁPRACA NAUKOWA I ORGANIZACYJNA:

-Uniwersytet Warszawski,  -Uniwersytet Rzeszowski, -Uniwersytet Toruński (Wydziały Pedagogiczne); -Niemiecki Związek Uniwersytetów Ludowych (DVV)- Przedstawicielstwo w Polsce; Polsko Amerykańska Fundacja Wolności; -Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (z siedzibą w Gdańsku); -Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach; -Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach.

 

CZŁONKOWSTWO:

-         od 2002 roku członek Senatu Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim;

-         od 2001 roku członek Grupy Ekspertów Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych (powołanej przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności w celu koordynacji działań inspirujących prowadzonych przez te instytucje na terenie Polski);

-         od 1994 roku członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego;

-         od 1993 roku członek ( i współzałożyciel) Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego (z siedzibą w Warszawie);

-         od 1988 roku członek Zespołu Pedagogiki Dorosłych Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

 

PROBLEMATYKA PREFEROWANA I PODEJMOWANA NA SEMINARIACH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH (m.in.):

- Samokształcenie, samowychowanie i samorealizacja różnych osób, wybranych grup zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów: nauczyciela, pracownika socjalnego, pielęgniarki i terapeuty uzależnień.

- Systemowe podejście do badań społecznych.

- Tradycje, teraźniejszość, rozwój i przewidywane prognozy: edukacji dorosłych, kształcenia permanentnego oraz samokształcenia i samorealizacji.

- Zagadnienia ściśle związane z problematyką samokształcenia permanentnego oraz z tematyką pożądanej podmiotowo i społecznie samorealizacji, m.in.:

-         postawy emocjonalne podmiotu wobec siebie, innych ludzi, przeszłości, przyszłości i otaczającego go świata w ogóle;

-         samodzielność zadaniowa;

-         wartości uznawane przez badanych;

-         dalekosiężność, energochłonność, prospołeczność oraz sposoby i metody osiągania własnych prorozwojowych zadań autokreacyjnych;

-         samokontrola, samoocena i autokorekta.

- Samokształcenie i samorealizacja jako produkt uboczny realizowania zadań o charakterze rozwojowym.

- Samokształcenie anonimowych alkoholików poprzez trwanie w trzeźwości.

- Monografie, szczególnie instytucji kulturalno-oświatowych dla dorosłych.


INFORMACJA O DOROBKU PRAKTYCZNYM, m.in.:

-         kierownik produkcji „VII Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej” (praca w Sztabie Festiwalu, przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i zamknięciu całości tego Festiwalu);

-         przez kilka lat, oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych, współorganizacja i nadzór praktyk na specjalizacji „pedagogika pracy kulturalno- oświatowej”;

-         kilkuletnia współpraca z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, w zakresie prowadzenia zajęć na kursach pedagogicznych oraz na kursach praktycznych dla pracowników kulturalno- oświatowych, a także w zakresie członkostwa w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ZDZ.

-         w czasie służby wojskowej (przez osiem miesięcy) – praca pełnoetatowa na stanowisku instruktora kulturalno- oświatowego (kierownika Klubu Garnizonowego) w Chorzowie;

-         dwumiesięczne (cztery turnusy) zatrudnienie jako osoba odpowiedzialna za całodobową organizację zajęć kulturalno- oświatowych i rekreacyjnych, na stanowisku instruktora kulturalno-oświatowego, w Ośrodku Wczasowym ZEORK „Energetyk” w Sielpi;

-         dwuletnia praca społeczna jako pedagog szkolny w Prywatnej Szkole Podstawowej w Kielcach (ul. Toporowskiego 98);

-         przez dwa lata członek Grupy Ekspertów Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych (powołanej przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności w celu koordynacji działań inspirujących prowadzonych przez te instytucje na terenie Polski).

 

Ponadto:

-         pięcioletnie czynne uczestnictwo w Zespole Pieśni i Tańca Miejskim Domu Kultury w Skarżysku Kamiennej;

-         półtora roku pracy w Zakładach Metalowych „Predom Mesko” na stanowisku pracownika fizycznego – tokarza;

-         trzyletnia praca, jako autor tekstów i aktor, w kabarecie studenckim „Klika” (prowadzonym przez Leszka Kumańskiego), działającym w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. 

-         czterokrotne wychowawstwo i jednokrotne kierownictwo na koloniach i obozach młodzieżowych;

-         przez całe studia, aktywna działalność jako animator kulturalny zarówno w uczelnianym (WSP Kielce), jak i międzyuczelnianym (głównie wojewódzkim) ruchu studenckim; w tym okresie m.in. praca w ścisłym sztabie organizacyjnym takich imprez jak: wszystkie Międzynarodowe Tygodnie Studenta, wszystkie Studenckie Wiosny Kulturalne (Juwenalia), I Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych, X Ogólnopolski Festiwal Studenckich Teatrów Debiutujących „Start- 80”, III Ogólnopolskie Biennale Fotografii Studenckiej; także aktor Teatru Studenckiego kieleckiej WSP;

-         przez pięć lat współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kulturalno- oświatowej strony „Dymarek Świętokrzyskich” w Nowej Słupi;

-         przez cztery lata własna działalność gospodarcza o charakterze terapeutyczno- marketingowo – handlowym; o nazwie: „Gabinet Odnowy Psycho- Biologicznej”.Znak zodiaku:


 

 

 


Optymista mówi "dopiero", pesymista, że już godzina:  
   
Pomóż proszę, kliknij...  
 
 
Zapraszam na studia w UJK  
   
Skutecznie pomagają innym. Możesz dołączyć  
  ***SZUKASZ POMOCY?

logo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
***A może Ty chcesz też pomagać? Organizacja Pozarządowa- STOWARZYSZENIE PROREW
Woluntariat Studencki "PROJEKTOR"

 
eko  
 

Koniczynka.org

...
Licznik odwiedzin
od 10 stycznia 2008 roku
               Licznik
.
 
___Sylwester Scisłowicz Kielce