Strona Sylwestra Scisłowicza
ZAPRASZAM  
  STRONA GŁÓWNA
  Dla seminarzystów-wybrana bibliografia
  => Metodologia - literatura
  Dla seminarzystów- opracowania mogące się przydać
  Dla seminarzystów-narzędzia badawcze i inne pomoce
  Komunikaty
  Wybrane publikacje własne
  Refleksje i inspiracje
  Popularyzacja nauki
  Sylwester Scisłowicz
  Linki
  Kontakt
  Księga Gości
  Kufer
Dla seminarzystów-wybrana bibliografia

 Wybrana bibliografia:
 

1.        Adamski F. (red.): W Kierunku pedagogiki personalistycznej. Kraków 1993.
2.        Alagor K.: Alkoholizm (duchowe samoleczenie). Warszawa 1999.
3.        Aleksander T.(red.): Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian. Kraków 2003.
4.        Aleksander T.(red.): Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych. Kraków 2006.
5.        Aleksander T.(red.): Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych. Toruń 1997.
6.        Aleksander T.(red.): Wybrane problemy edukacji i wychowania dorosłych w okresie przekształceń ustrojowych. Kraków 1996.
7.        Aleksander T., Barwińska D. (red.): Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych. Kraków 2007.
8.        Aleksander T., Skrzypczak J. (red.): Edukacja ustawiczna w zmieniającej się sytuacji edukacyjnej. Poznań 1998.
9.        Aleksander T.: Optymalizacja pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych. Potrzeba i kierunki modernizacji dokształcania i doskonalenia zawodowego kadr pracowniczych w Polsce. Kraków 1998.
10.      Aleksander T: Andragogika. Ostrowiec Św. 2002.
11.      Aleksander T: Andragogika. Podręcznik akademicki. Radom- Kraków 2009.
12.      Aleksandrowicz J: Sumienie ekologiczne. Warszawa 1988.
13.      Allport G.W.: Osobowość i religia. Warszawa 1988.
14.      Anderson J.R.: Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień. Warszawa 1998.
15.      Andrzejewski B.: Słownik filozofów. Poznań 1997.
16.      Andrzejuk A. (red.): Zagadnienia etyki zawodowej. Warszawa 1998.
17.      Anioł W.: Ciężkie czasy dla rozumu. Warszawa 1988.
18.      Arends R.I.: Uczymy się nauczać. Warszawa 1994.
19.      Argyle M.: Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa 2001.
20.      Aronson E., Wieczorkowska G.: Kontrola naszych myśli i uczuć. Warszawa 2001.
21.      Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M.: Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań 2000..
22.      Aronson E.: Człowiek istota społeczna. Warszawa 2006.
23.      Arystoteles: O cnotach i wadach. W: Pisma różne. Warszawa1978.
24.      Ashby W.R.: Wstęp do cybernetyki. Warszawa 1963.
25.      Aster E.: Historia filozofii. Warszawa 1969.
26.      Atkinson S.: Jak wydobyć się z depresji.Warszawa1995.
27.      Avenarius R.: Ludzkie pojęcie świata. Warszawa 1969.
28.      Babiarz M.: Sytuacje edukacyjne dzieci wiejskich. Kielce 2004.
29.      Badura. E.: Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela. Warszawa 1981.
30.      Baer U: Gry dyskusyjne. Lublin 1997.
31.      Baker M. Największy psycholog wszech czasów. Jezus i mądrość duszy. Warszawa 2003.
32.      Balchin J.: 100 uczonych, odkrywców i wynalazców, którzy zmienili świat. Warszawa 2006.
33.      Baley S.: Psychologia wychowawcza w zarysie. Warszawa 1965.
34.      Ball S.J.: Foucault i edukacja. Dyscypliny i wiedza. Kraków 1994.
35.      Balogun T., Blak C. i in.: Proces kształcenia- podejście systemowe. Warszawa 1986.
36.      Banach C., Kwiatkowska H.(red.): Nauczyciel. Kształcenie, dokształcanie, doskonalenie i funkcjonowanie w zawodzie (propozycje przemian). Warszawa 1990.
37.      Banach C.: Nauczyciele wobec przemian ustrojowych oraz reformy systemu edukacji w Polsce. „Kultura i Edukacja” 1994/4(10).
38.      Banach C.: Polska szkoła i system edukacji- przemiany i perspektywy. Toruń 1995.
39.      Banathy B. H.: Systemowa wizja edukacji : skuteczność podejścia praktycznego - pojęcia i zasady. Wrocław 1994.
40.      Bandler R., Grinder J., Satir V.: Zmieniamy się wraz z rodzinami. O zdrowej komunikacji. Gdańsk 1999.
41.      Bandler R., Grinder J.: Z żab w księżniczki. Jak przeobrazić siebie za pomocą słowa. GWP. Gdańsk 2011.
42.      Baney J.: Komunikacja interpersonalna. Warszawa 2009.
43.      Baran B.: Fenomenologia amerykańska. Studium z pogranicza. Kraków 1989.
44.      Baranowska J.E.: Samokształcenie. /W:/ Encyklopedia wychowania. T.III. Z.11-12. Warszawa 1939.
45.      Barbaro (de) J.: Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków 1995.
46.      Barbaro B.: Pacjent w swojej rodzinie. Warszawa 1987.
47.      Barber B.: Skonsumowani. Warszawa 2008
48.      Barker P.: Metafory w psychoterapii. Teoria i praktyka. Część pierwsza. Gdańsk 1977
49.      Barnes D.: Nauczyciele i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia. Warszawa1988.
50.      Bartels R.: Formy Towarzyskie w życiu zawodowym. Warszawa 1996.
51.      Bartnik C.S.: Personalizm. Lublin 1995.
52.      Bauman Z.: Globalizacja. Warszawa 2000.
53.      Bąk R.: Jestem alkoholikiem. Warszawa 1999.
54.      Bednarczyk H.(red.): Edukacja dorosłych – służba społeczna. Radom 2002.
55.      Bednarczyk H.(red.): Menedżer i kreator edukacji. Radom 2008.
56.      Bednarczyk H., Figurski J., Żurek M.: (red.): Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. Radom 2005.
57.      Bednarczyk H., Gawlik T., Kupidura T.(red.): Europejskie idee i inspiracje edukacyjne (wybór dokumentów). Radom 2005.
58.      Bednarczyk H., Kirejczyk A.(red.): Karta porozumienia organizacji oświaty dorosłych. Radom 2003.
59.      Bednarczyk H., Leszek W., Wojciechowicz B.: Relacje edukacyjne człowiek- maszyna. Radom 1995.
60.      Bednarczyk H., Shklyar A.(red.): Jakość ustawicznej edukacji zawodowej. Radom 2006.
61.      Bednarczyk H., Stojek K. (red.): Kształcenie i szkolenie ustawiczne w zakładzie pracy. Radom 1992.
62.      Bednarczyk H., Woźniak I.(red.): Edukacja ustawiczna 2005. Raport o stanie edukacji ustawicznej w Polsce w roku 2005. Warszawa 2005.
63.      Bee H.: Psychologia rozwoju człowieka. Poznań 2006.
64.      Beer U. Małżeńskie gry wojenne. Nie ma zwycięzców! Warszawa 2005.
65.      Benton T. Craib I. (red.): Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu. Wrocław 2003.
66.      Berezowski E.(red.): Problemy modelowania procesów dydaktycznych. Warszawa 1978.
67.      Berezowski E., Półturzycki J.: Kontrola i ocena w procesie kształcenia dorosłych. Warszawa 1975.
68.      Berne E.: Seks i kochanie. Warszawa 1994.
69.      Berne E.: W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa 1994.
70.      Bertalanffy L. von: Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania. Warszawa1984.
71.      Bettelheim B.: Freud i dusza ludzka. Warszawa1991.
72.      Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. Warszawa 1997.
73.      Bieńkowska E.: W poszukiwaniu królestwa człowieka. Warszawa 1981.
74.      Birukow B.W., Geller J.S.: Cybernetyka w naukach humanistycznych. Wrocław 1983.
75.      Blackie J.S.: O wychowaniu samego siebie. Warszawa 1891.
76.      Bliskie i dalekie cele wychowania. Warszawa 1987.
77.      Bloom A.: Umysł zamknięty. Poznań 1997.
78.      Blusz K.(red): Edukacja i wyzwolenie. Kraków 1992.
79.      Błasiak W.: Maezenia o teorii nauczania. Perspektywy rozwoju dydaktyk przedmiotowych. Kraków 1996.
80.      Błażejowski H.(red): Nowy wymiar edukacji zawodowej i ustawicznej. Tom pierwszy okolicznościowy. Bydgoszcz 1998
81.      Boadela D.: Przepływy życia. Warszawa1995.
82.      Boadela D.: Toksyczni terapeuci, przemoc religijna, sekty. Warszawa 1994.
83.      Bochenek L.: Rola i zadania uniwersytetów ludowych. „Oświata Polska” 1932/4
84.      Bocheński J.M.: Współczesne metody myślenia. Poznań. 1992.
85.      Bogaj A.(red.): Realia i perspektywy reform oświatowych. Warszawa 1997.
86.      Bogaj A., Dróżka W.(red.): Proces stawania się nauczycielem. Teoria i praktyka. Kielce 2010.
87.      Bogaj A., Jopkiewicz A.(red.): Metodologiczne i badawcze problemy nauk pedagogicznych. Kielce 1996.
88.      Bogaj A., Kwiatkowski S.M., Piwowarski R. Wskaźniki edukacyjne. Polska 2000.Warszawa 2001.
89.      Bogaj A., Kwiatkowski S.M., Szymański M.J.: System edukacji w Polsce. Osiągnięcia. Przemiany. Dylematy. Warszawa 1997.
90.      Bogaj A.: Kierunki i uwarunkowania przemian oświaty w związku z reformą. Kielce 2010
91.      Bogaj A.: Kształcenie ogólne- między tradycją a ponowoczesnością. Warszawa 2000.
92.      Bogaj M.(red.): Problemy standaryzacji w edukacji. Kielce- Warszawa 2003.
93.      Bogaj M.(red.): Współczesne gimnazjum w Polsce. Nadzieje i zagrożenia. Kielce 2006.
94.      Bojarski W.W.: Podstawy analizy i inżynierii systemów. Warszawa1984.
95.      Borbely A.: Tajemnice snu. Warszawa 1990.
96.      Borg J. Perswazja. Sztuka wpływania na ludzi. Warszawa 2006.
97.      Borkowska S. (red.): Przyszłość pracy w XXI wieku. Warszawa 2004.
98.      Borkowski T., Marcinkowski T. (wybór): Socjologia bezrobocia. Warszawa 1996.
99.      Borysenko J.: Księga życia kobiety. Ciało- Psychika- Duchowość. Gdańsk 1999.
100.    Botkin J.W., Elmandjra M., Malitza M.: Uczyć się bez granic. Warszawa 1990.
101.    Bourdieu P., Passeron J.C.: Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa 1990 (2006).
102.    Bourke V.J. Historia etyki. Toruń1994.
103.    Branden N.: Jak dobrze być sobą. O poczuciu własnej wartości. Gdańsk 2007.
104.    Brągiel J., Sikora P.: Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka. Opole 2005.
105.    Bromberek B.: Młodzież studencka jej kształcenie i koncepcje życia. Warszawa- Łódź 1988.
106.    Bron- Wojciechowska A.(red.): Uniwersytety ludowe w Polsce i za granicą. Warszawa 1977.
107.    Brown S.: Leczenie alkoholików. Rozwojowy model powrotu do zdrowia. Warszawa1992.
108.    Brown S.: Program AA a terapia profesjonalna. Warszawa 1289.
109.    Bruhlmeier A.: Edukacja humanistyczna. Kraków1993.
110.    Bruner K.B.S.: Proces kształcenia. Warszawa 1964.
111.    Brytek- Matera A.: Obraz ciała- obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym. Warszawa 2008.
112.    Brzezik A., Hola M., Jadczak- Szumiło T., Łotys M., Sołtys E.: Jestem na moście, czyli o tym, jak pomagamy dziecku w sytuacji powodzi. Warszawa 2002.
113.    Brzeziński J., Stachowski R.: Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych. Warszawa 1984.
114.    Brzeziński J., Witkowski L.(red.): Edukacja wobec zmiany społecznej. Poznań- Toruń 1994.
115.    Brzeziński J.: Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa 1984.
116.    Budohoska W., Włodarski Z.: Psychologia uczenia się. Przegląd badań eksperymentalnych i teorii. Warszawa 1970.
117.    Budzeń H.: Skuteczność nauczania - uczenia się w aspekcie czynności zawodowych nauczyciela. Radom 2000.
118.    Budzeń H.: Usprawnianie procesu nauczania. Radom 2003.
119.    Budzeń H.: Wybrane zagadnienia i problemy współczesnej edukacji. Radom 2003.
120.    Bugiel J.(red.): Socjologia i psychologia pracy. Warszawa 1987.
121.    Buksik D.: Wrażliwość sumienia. Studium psychologiczne. Warszawa 2003.
122.    Buksiński T. (red.), Wspólnotowość wobec wyzwań liberalizmu. Poznań 1995
123.    Bunge M.: O przyczynowości. Miejsce zasady przyczynowej we współczesnej nauce. Warszawa 1968.
124.    Burgess H.: Uczenie się przez rozwiązywanie problemów w kształceniu pracowników socjalnych. Historia pewnej innowacji. Warszawa 1996.
125.    Buscaglia L.F.: Sztuka bycia sobą. Gdańsk 2007.
126.    BuzanT., Keene R.: Księga geniuszu. Jak wyzwolić geniusza w sobie. Warszawa-Radom 1997.
127.    Cackowski Z., Kmita J., Szaniawski K.(red.): Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny. Wrocław- Warszawa-Kraków- Gdańsk- Łódź 1987.
128.    Cameron- Bandler L., Cordon D., Lebeau M.: Know How. Jak rozwiązywać codzienne I niecodzienne problemy. Gdańsk 1992.
129.    Camp J.: Zacznij od nie. Techniki negocjacji których profesjonaliści nie chcą zdradzić. Warszawa 2007.
130.    Campanella T.: Państwo słońca. Warszawa 1954.
131.    Caplan P.: Nie obwiniaj matki. Warszawa 2006.
132.    Capra F.: Punkt zwrotny. Warszawa 1987.
133.    Carr A.: Depresja i próby samobójcze młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania. Gdańsk 2007.
134.    Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S.: Psychologia zaburzeń vol.1. Gdańsk 2003.
135.    Carter J.: Wredni ludzie- jak sobie z nimi radzić nie stając się takimi jak oni. Warszawa 1993.
136.    Carter J.: Wstrętne kobiety: jak nie pozwolić im się dłużej ranić bez zniżania się di ich poziomu. Gliwice 2007.
137.    Carter J.: Wstrętni ludzie: jak nie pozwolić im się dłużej ranić bez zniżania się di ich poziomu. Gliwice 2007.
138.    Carter J.: Wstrętni mężczyźni: jak nie pozwolić im się dłużej ranić bez zniżania się di ich poziomu. Gliwice 2007.
139.    Carter J.: Wstrętni szefowie: jak nie pozwolić im się dłużej ranić bez zniżania się di ich poziomu. Gliwice 2007.
140.    Cash A.: Psychologia dla bystrzaków. Gliwice 2007.
141.    Cekiera C.: Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty. Lublin 1993.
142.    Cekiera C.: Ryzyko uzależnień. Lublin 1994.
143.    Cekiera C.: Toksykomania. Warszawa1995.
144.    Chabior A.: Aktywizacja i aktywność ludzi w okresie późnej dorosłości. Kielce 2011.
145.    Chabior A.: Rola aktywności kulturalno- oświatowej w adaptacji do starości. Radom- Kielce 2000.
146.    Chałasiński J.: Tło socjologiczne pracy oświatowej. Warszawa 1935
147.    Chełpa S., Witkowski T.: Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami. Warszawa 1995.
148.    Chełpa S., Witkowski T.: Psychologia konfliktów: praktyka radzenia sobie ze sporami. Warszawa 2004.
149.    Chertok L., De Saussure R.: Rewolucja psychoterapeutyczna. Od Mesmera do Freuda. Warszawa 1988.
150.    Chertok L., De Saussure R.: Rewolucja psychoterapeutyczna. Od Messmera do Freuda. Warszawa 1988.
151.    Chertok L.: Między wiedzą a niewiedzą. Studium hipnozy. Warszawa 1989.
152.    Chmielowski B.: Kształcenie i doskonalenie nauczycieli wobec perspektywy edukacji ustawicznej. Katowice 1983.
153.    Christopher C.J.: Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się. Gdańsk 2003.
154.    Cialdini R.B.: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk 2006.
155.    Cierpiałkowska L.: Alkoholizm małżeństwa w procesie zdrowienia. Poznań 1999.
156.    Cieślak A: Rozwój teorii i praktyki kształcenia ustawicznego. Warszawa 1981.
157.    Clarke D.: Zachowania prospołeczne i antyspołeczne.
158.    Clauss G., Ebner H.: Podstawy statystyki dla psychologów, pedagogów i socjologów. Warszawa 1972.
159.    Cohen L., Manion L., Morrison K.: Wprowadzenie do nauczania. Poznań 1999.
160.    Collins A.: Sekrety płci. 777 różnic między kobietą a mężczyzną. Warszawa 2004.
161.    Collins B.C.: Emocjonalna niedostępność. Jak rozpoznać chłód emocjonalny, zrozumieć go i unikać związku. Gdańsk 1999.
162.    Colman A.M., Lazarus A.A. (red.): Psychopatologia. Poznań 2001.
163.    Condorcet J.A.N.: Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego przez dzieje. Warszawa 1957
164.    Conway J.: Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców. Jak uwolnić się od bolesnej przeszłości. Warszawa 1997.
165.    Corey M. i G.: Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej. Warszawa 2000.
166.    Cox D.: Bez granic. O sztuce wychodzenia poza utarte schematy. Warszawa 2002.
167.    Cox W.M.: Osobowość nałogowa. Warszawa 1995.
168.    Crozier M., Freiedberg E.: Człowiek i system. Warszawa 1982.
169.    Crozier M.: Kryzys inteligencji. Warszawa 1996.
170.    Curran D., Renzetti C.: Kobiety, mężczyźni I społeczeństwo. Warszawa 2005.
171.    Cyrulik B.: Anatomia uczuć. Warszawa 1997.
172.    Czapiński J. (red.): Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach. Warszawa 2005.
173.    Czarnecki K.: Ukierunkowanie zawodowe człowieka (ukierunkowanie, struktura i rozwój osobowości zawodowej uczniów zasadniczych szkół zawodowych). Katowice 1981.
174.    Czarniawski H.: Psychologia pracy. Kielce 1999.
175.    Czerka E.: Niedorosłość czy dorosłość alternatywna? Rozważania w kontekście odraczania dorosłości./W:/ Teraźniejszość- Człowiek- Edukacja”, 2005 nr 1.
176.    Czerkawska A., Czerkawski A.: Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego. Warszawa 2005.
177.    Czerniawska O.: Edukacja dorosłych we Włoszech. Łódź 1996.
178.    Czykwin E.: Samoświadomość nauczyciela. Białystok 1995.
179.    Dalajlama: Wszechświat w atomie. Poznań 2002.
180.    Dauber H.: Podstawy pedagogiki humanistycznej. Zintegrowane układy między terapią i polityką. Kraków 2005.
181.    Dave R.H.(eds.): Reflections on Lifelong Education and the School. Hamburg 1975.
182.    Davies M.(wybór): Socjologia pracy socjalnej. Warszawa 1996.
183.    Davis M.H.: Empatia. O umiejętności współodczuwania. Gdańsk 1998.
184.    Davis R.H., Alexander L.T., Yelon S.L.: Konstruowanie systemu kształcenia. Jak doskonalić nauczanie. Warszawa 1983.
185.    Dawkins R.: Fenotyp rozszerzony. Dalekosiężny gen. Warszawa 2003.
186.    Dawkins R.: Rzeka genów. Warszawa 2000.
187.    Dawkins R.: Samolubny gen. Warszawa 1996.
188.    Day C.: Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie. Gdańsk 2007.
189.    Day L.: Praktyczna intuicja. Jak pobudzić i wykorzystać instynktowną wiedzę. Warszawa 1998.
190.    Dąbrowska T.E., Wojciechowska- Charlak B.: Między praktyką a teorią wychowania. Lublin 1997.
191.    Dąbrowski K., Radziejowska W., Kobyliński Z.: Prace zespołowe wsi. Warszawa 1938.
192.    Dąbrowski K.: Nerwowość dzieci i młodzieży, Warszawa 1935.
193.    Dąbrowski K.: Trud istnienia. Warszawa 1986.
194.    Dąbrowski K.: W poszukiwaniu zdrowia psychicznego. Warszawa 1996.
195.    Dąbrowski Z., Kulpiński F.: Pedagogika opiekuńcza – historia, teoria, terminologia. Olsztyn 2000.
196.    Dąbrowski Z.: Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Tom 1.Olsztyn 2000.
197.    Dąbrowski Z.: Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Tom 2.Olsztyn 2000.
198.    Dąbrowski K.: Dezyntegracja pozytywna. Warszawa. 1979.
199.    Dąbrowski K.: Elementy filozofii rozwoju. Warszawa 1989.
200.    Dąbrowski K.: Osobowość i jej kształtowanie przez dezyntegrację pozytywną. Warszawa 1975.
201.    Dąbrowski K.: Pasja rozwoju. Warszawa 1988.
202.    Dąbrowski K.: Psychoterapia przez rozwój. Warszawa 1979.
203.    Dąbrowski K.: Wprowadzenie do higieny psychicznej. Warszawa 1979.
204.    Debesse M., Mialaret G.(red.): Rozprawy o wychowaniu. T.I i T. II. Warszawa 1996.
205.    Debesse M.: Etapy wychowania. Warszawa 1996.
206.    Delors J.(red.): Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Warszawa 1998.
207.    Demetrio D.: Zabawa na tle życia, gra autobiograficzna w edukacji dorosłych. Kraków 1999.
208.    Denek K.(red.): Programowanie dydaktyczne w szkole wyższej. Warszawa 1984.
209.    Denek K., Januszkiewicz F., Strykowski W.(red.): Uczelnia na miarę współczesności. Poznań 1983.
210.    Denis R.: Narkotyki. Katowice1999.
211.    Depta H., Półturzycki J., Solarczyk H. (red.): Edukacja kulturalna dorosłych. Raporty z badań międzykulturowych. Warszawa - Płock 2004.
212.    Dewey J.: Jak myślimy. Warszawa 1957.
213.    Didier J.: Słownik filozofii. Katowice 1996.
214.    Dillow L.: Twórcza partnerka. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Warszawa 1993 (+chrz.).
215.    Dimoff T., Carper S.: Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki. Warszawa1993.
216.    Ditfurdth H.: Duch nie spadł z nieba. Warszawa 1979.
217.    Dixon B.: Nie igra się z nauką. Warszawa 1984.
218.    Dobrołowicz W.: Myśleć intuicyjnie. Warszawa 1995.
219.    Dobrołowicz W.: Psychika i bariery. Warszawa 1993.
220.    Dobrołowicz W.: Psychodydaktyka kreatywności. Warszawa1995.
221.    Dobrołowicz W.: Psychologia wyższych procesów poznawczych. Warszawa 2006.
222.    Dobrowolski A.B.: Zagadnienie szkoły powszechnej jako zasadnicze zagadnienie naszej cywilizacji. Warszawa 1932.
223.    Dobrowolski J.: Filozofia głupoty. Warszawa 2008.
224.    Dobrowolski S.: Wychowanie i wychowawca. Rodzic- nauczyciel- mistrz. Warszawa 1948.
225.    Dodziuk A., Kamecki W.: Wyjść z matni. Warszawa1994.
226.    Dodziuk A., Kapler L.: Nałogowy człowiek. Warszawa 1999.
227.    Dodziuk A.: Bliskość która uzdrawia i uszczęśliwia. Warszawa 2005.
228.    Dodziuk A.: Trudna nadzieja. Warszawa 1998.
229.    Dodziuk A.: Wybrane zagadnienia na alkoholizm i jego leczenie. Warszawa 1993.
230.    Dorst J.: Siła życia. Warszawa 1987.
231.    Dorst J.: Zanim zginie przyroda. Warszawa 1971.
232.    Dossey L.: Modlitwa to dobre lekarstwo. Jak zbierać uzdrawiające owoce modlitwy. Warszawa 2006.
233.    Dossey L.: Słowa które uzdrawiają. Warszawa 200. Siła modlitwy a praktyka medyczna. Warszawa 2000.
234.    Drabik – Podgórna V.: Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym. Kraków 2005.
235.    Droid R-P.: 101 zabaw filozoficznych. Doświadczania codzienności. Gdańsk 2004.
236.    Droid R-P.: 51 zabaw (z) rzeczami. Doświadczanie rzeczywistości. Warszawa 2005.
237.    Dröscher V.B.: Cena miłości. U źródeł zachowań godowych. Warszawa 1980.
238.    Dröscher V.B.: Ludzkie odbicie zwierząt. Warszawa 1999.
239.    Dröscher V.B.: Zachowania zwierząt: skuteczne strategie przetrwania. Warszawa 2001.
240.    Drozdek A.: W poszukiwaniu punktu wyjścia. Wrocław- Warszawa-Kraków- Gdańsk- Łódź 1983
241.    Drozdowski C.: Akcja samokształceniowa na Śląsku. „Praca Oświatowa” 1937/8.
242.    Dróżka W. (opr.): Nauczycielska dojrzałość: pamiętniki średniego pokolenia nauczycieli 2004. Kielce 2005.
243.    Dróżka W., Gołębiowski B.(red.): Współczesne zagadnienia zawodu nauczyciela. Kielce 1995.
244.    Dróżka W., Scisłowicz S. (red.): Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Prace Pedagogiczne 1. Ostrowiec Świętokrzyski 1999.
245.    Dróżka W.: Aspiracje zawodowe młodych nauczycieli polskich ’93- na podstawie ich relacji autobiograficznych./W:/ Jopkiewicz A.(red): Edukacja i rozwój. Kielce 1995.
246.    Dróżka W.: Generacja wielkiej zmiany: studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich 2004. Kielce 2008.
247.    Dróżka W.: Młode pokolenie nauczycieli. Kielce 1997.
248.    Dróżka W.: Nauczyciel – autobiografia pokolenia: studia pedeutologiczne i pamiętnikoznawcze. Kielce 2002.
249.    Dróżka W.: Nauczyciel w środowisku wiejskim. Kielce 1991.
250.    Dróżka W.: Pokolenia nauczycieli. Kielce 1993.
251.    Drucker F.P.: Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka. Warszawa 1995.
252.    Dryjski A.: Praca umysłowa, egzaminy i zaburzenia czynnościowe organizmu. Warszawa 1936.
253.    Dubas E., Czerniawska O.(red.): Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar. Warszawa 2002.
254.    Dudzikowa M.: O trudnej sztuce tworzenia samego siebie. Warszawa1985.
255.    Dudzikowa M.: Praca młodzieży nad sobą. Warszawa1993.
256.    Duraj-Nowakowa K.: Systemologiczne inspiracje pedeutologii. Kraków 2000.
257.    Dutka J.: Rola nauczyciela zawodu. Kształtowanie postaw uczniów wobec pracy zawodowej. Warszawa 1985.
258.    Dutkiewicz W.: Praca magisterska z pedagogiki. Kielce 1998.
259.    Dwanaście kroków i dwanaście tradycji AA. Warszawa1996.
260.    Dyer W.W.: Kieruj swoim życiem. Warszawa 2005.
261.    Dyer W.W.: Pokochaj siebie. Warszawa 2004.
262.    Dygasiński A.: Jak się uczyć i jak uczyć innych. Warszawa 1889.
263.    Dymara D.(red.): Sztuka bycia nauczycielem. Cieszyn 1993.
264.    Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Nikołajew J., Pucek Z.: Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej. Zielona Góra 1999.
265.    Dyrda T. (red.): Życie rodzinne - wybrane konteksty. Ostrowiec Świętokrzyski 2006.
266.    Dyrda T., Scisłowicz S.(red.): Pedagogika w działaniu społecznym. Ostrowiec Świętokrzyski 2005.
267.    Dziekanowski C.: Maslow i Rogers o samorealizacji. „Studia Filozoficzne” 1983/7.
268.    Dziewięcka-Bokun L.: Systemowe determinanty polityki społecznej. Wrocław 1999.
269.    Dzięgielewska M.(red.): Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych. Łódź 2000.
270.    Dzięgielewska M., Czerniawska O.(red.): Aktywność ludzi starszych na przykładzie polskich i francuskich stowarzyszeń społecznych. Łódź 2000.
271.    Eberhard J: Hitlera pogląd na świat. Warszawa 1977.
272.    Eibl- Eibesfeldt: Miłość i nienawiść. Warszawa 1987.
273.    Eibl- Eibesfeldt: Miłość i nienawiść: historia naturalna elementarnych sposobów zachowania się. Warszawa 1997.
274.    Eichelberger W. w rozmowie z Mieszczanek A.: Jak wychować szczęśliwe dzieci. Warszawa 1994.
275.    Einstein A.: Mój obraz świata. Warszawa 1935.
276.    Einstein A.: Mój obraz świata. Wrocław 2005.
277.    Einstein A.: Teoria względności i inne eseje (z przedmową Andrzeja K. Wróblewskiego). Warszawa 1997.
278.    Epstein G.: Uzdrowienie przez wizualizację: wyobraźnia kluczem do zdrowia. Zysk i S-ka. Poznań 1996.
279.    Erazm z Rotterdamu: Pochwała głupoty. Warszawa 2000.
280.    Erazm z Rotterdamu: Pochwała głupoty. Wrocław 1953.
281.    Erazmus E.: Edukacja a sukces zawodowy. Warszawa 1999.
282.    Ericson M.: Lutowy człowiek: rozwój świadomości i poczucia tożsamości w hipnoterapii. GWP. Gdańsk 1996.
283.    Erikson E.E.: Dopełniony cykl życia. Poznań 2002.
284.    Erikson E.H.: Dopełniony cykl życia. Poznań 2002.
285.    Erikson E.H.: Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań 2000.
286.    Erikson E.H.: Tożsamość a cykl życia. Poznań 2004.
287.    Ernst K.: Szkolne gry uczniów. Warszawa 1994.
288.    Evans P.: Toksyczne słowa: słowna agresja w związkach. Warszawa 2003.
289.    Everly G.S., Rosenfeld R.: Stres. Przyczyny, terapia i autoterapia. Warszawa 1992.
290.    Fabiś A.(red.): Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Tom I. Andragogika jako przedmiot akademicki. Mysłowice- Zakopane 2004.
291.    Falewicz J.K.: ABC problemów alkoholowych. Warszawa1993.
292.    Faure E., Herrera E., Kaddoura A.R., Lopes H., Pietrowski A.W., Rahnema W., Ward F.C.(red.): Uczyć się aby być. Warszawa1975.
293.    Felson R.B., Suls J.M., Abraham T.: Ja i tożsamość. Gdańsk 2004.
294.    Fengler J.: Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk 1999.
295.    Ferenz K.: Konteksty edukacji kulturalnej. Społeczne interesy i indywidualne wybory. Zielona Góra 2003.
296.    Ferenz K.: Wprowadzanie dzieci w kulturę. Wrocław 1993.
297.    Findeisen W.(red.): Analiza systemowa- podstawy i metodologia. Warszawa1985.
298.    Fisher R.: Uczymy się jak się uczyć. Warszawa 1999.
299.    Fiutowski J.: Obyczaj, nawyk czy choroba? Warszawa 1981.
300.    Fobes R.: Pomysł na każdą okazję. Podręcznik twórczego rozwiązywania problemów. Łódź 1998.
301.    Foerster F.: Wychowanie człowieka. Książka dla rodziców, nauczycieli i kapłanów. Warszawa- Lublin- Łódź- Kraków 1904.
302.    Forward S., Frazier D.: Szantaż emocjonalny. Jak obronić się przed manipulacją i wykorzystaniem. Gdańsk 1999.
303.    Forward S.: Toksyczni rodzice. Warszawa 1999.
304.    Frank M.: Świadomość siebie i poznanie siebie. Warszawa 2002.
305.    Frąckiewicz K.: Karta praw człowieka starego. Warszawa 1985.
306.    Frąckowiak A., Półturzycki J.(red.): Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. Warszawa 2010.
307.    Frąckowiak A., Półturzycki J.: Edukacja dorosłych w Kanadzie. Radom 2008.
308.    Frąckowiak T.S.: Uspołecznienie młodzieży poprzez studia wyższe. Poznań 1980.
309.    Frątczak M., Wasiak- Radoszewski A., Olkowicz I., Mazurczak M., Lepka A., Lepka J.: 69 pomysłów na aktywność lokalną. Warszawa2001.
310.    Freud Z, Adler A., Jung C.G., Fromm E., Horney K.: Psychoanaliza i neuropsychoanaliza. (Wybór tekstów Saciuk R.). Wrocław 1992.
311.    Freud Z.: - Psychopatologia życia codziennego. Warszawa 1978.
312.    Freud Z.: Moje życie i psychoanaliza. Warszawa 1991.
313.    Freud Z.: Poza zasadą przyjemności. Warszawa 1975.
314.    Freud Z.: Wstęp do psychoanalizy. Warszawa 1984.
315.    Fromm E.: Mieć czy być. Warszawa 1989.
316.    Fromm E.: Niech stanie się człowiek. Warszawa 2005.
317.    Fromm E.: O sztuce miłości. Poznań 2008.
318.    Fromm E.: Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii. Poznań 1996.
319.    Fromm E.: Serce człowieka. Jego niezwykła zdolność do dobra i zła. Warszawa-Wrocław 2000.
320.    Fromm E.: Ucieczka od wolności. Warszawa 1993.
321.    Fromm E.: Wojna w człowieku. Psychologiczne studium istoty destrukcyjności.(nek.) Warszawa 1994.
322.    Furmanek W.: Zarys humanistycznej teorii pracy. Toruń 2008.
323.    Gagne R.M. i.in.: Zasady projektowania dydaktycznego. Warszawa1992.
324.    Gajda J.: Antropologia kulturowa. Toruń 2005.
325.    Gajda J.: Pedagogika kultury w zarysie. Kraków 2006.
326.    Gajda J.: Sofiści. Warszawa 1989.
327.    Gałdowa A. (red.): Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości. Kraków 1999.
328.    Gałdowa A.: Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego. Kraków 2000.
329.    Gapik L.: Hipnoza i hipnoterapia. Warszawa 1990.
330.    Gaś Z.: Profilaktyka uzależnień. Warszawa 1993.
331.    Gaś Z.: Psychoprofilaktyka – procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Lublin 2000.
332.    Gaś Z.: Wspólnota terapeutyczna w leczeniu uzależnień. Lublin 1992.
333.    Gaś Z.B.: Pomoc psychologiczna młodzieży. Warszawa 1995.
334.    Gaś Z.B.: Uzależnienia, skuteczność programów profilaktycznych. Warszawa 1994.
335.    Gawlina Z., Scisłowicz S. (red.): Pedagogika wobec aktualnych problemów społecznych. Ostrowiec Świętokrzyski 2002.
336.    Gelpi E.: Przyszłość pracy. Warszawa 2006.
337.    Gelpi E.: Świadomość ziemska. Badania i kształcenie. Kraków 1996.
338.    Gerlach R. (red.): Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – antynomie. Bydgoszcz 2008.
339.    Gerlach R.: Nowy wymiar edukacji zawodowej i ustawicznej. Tom drugi problemowy. Bydgoszcz 1998.
340.    Gerstman S.: Rozmowa i wywiad w psychologii. Warszawa 1976.
341.    Gęsicki J.: Gra o nową szkołę. Warszawa 1993.
342.    Gęsicki J.: Jak nie zwariować w szkole. Warszawa 1999.
343.    Gheorghiu V.A.: Hipnoza. Warszawa 1984.
344.    Gheorghiu V.A.: Sugestia. Warszawa 1987.
345.    Gilson E.: Chrystianizm a filozofia. Warszawa 1988.
346.    Ginger S.: Gestalt. Sztuka kontaktu. „Gestalt” 1998/1.
347.    Ginger S.: Słowo stało się ciałem... a ciało słowem. „ Gestalt” 1997/4.
348.    Giza T.: Pedagogika twórczości w pracy nauczycielskiej. Kielce 1998.
349.    Giza T.: Przygotowanie studentów do twórczej pracy pedagogicznej. Kielce 1999.
350.    Giza T.: Socjopedagogiczne uwarunkowania procesów identyfikowania oraz rozwoju zdolności uczniów w szkole. Kielce 2006.
351.    Glasser W.: W życiu możesz wybierać. Warszawa 2001.
352.    Goćkowski J.: Autorytety świata uczonych. Warszawa 1984.
353.    Goffman E.: Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa1981.
354.    Gofron B.:Systemowe podstawy doboru treści kształcenia. Częstochowa 1997.
355.    Goldstein N.J., Martin S.J., Cialdini R..B.: Tak! - 50 sekretów nauki perswazji: książka, która zmienia fundamenty myślenia.
356.    Goleman D.: Inteligencja emocjonalna. Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętnościami kierowania emocjami. Poznań 1997.
357.    Gołaszewska M.: Traktat o niewymierności. Kraków 1991.
358.    Gołaszewska M.: W poszukiwaniu porządku świata. Warszawa 1987.
359.    Gordon T.: Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców. Warszawa1996.
360.    Gordon T.: Wychowanie bez porażek w praktyce. Warszawa1994.
361.    Gordon T.: Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa1995
362.    Gordon T.: Wychowanie bez porażek. Warszawa1994.
363.    Gordon T.: Wychowanie w samodyscyplinie. Warszawa1997.
364.    Gorski T.T., Miller M.: Jak wytrwać w trzeźwości. Poradnik zapobiegania nawrotom choroby. Warszawa 1991.
365.    Gozdek- Michaelis K.: Rozwiń swój genialny umysł. Warszawa 1996.
366.    Góralska R., Półturzycki J.(red.): Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych- od idei do praktyki, Płock- Toruń 2004.
367.    Górniak L., Józefik B. (red.): Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji. Kraków 2003.
368.    Górniewicz J., Rubacha K., Żuchowski J.: Samorealizacja młodzieży szkolnej. Koncepcja i wyniki badań empirycznych. Toruń 1992.
369.    Górniewicz J., Rubacha K.: Samorealizacja a uzdolnienia twórcze młodzieży. Przegląd koncepcji i studium empiryczne. Toruń 1993.
370.    Górniewicz J., Rubacha K: Droga do samorealizacji czyli w poszukiwaniu tożsamości. Toruń 1993.
371.    Górnisiewicz J.(red.): Studia nad problematyką samorealizacji. Toruń 1991.
372.    Górski S.: Uwaga rodzice- narkomania. Warszawa 1985.
373.    Graaf V.: Homo futurus. Analiza współczesnej science fiction. Warszawa 1971.
374.    Greger N.F.B.: Zawodowe kształcenie ustawiczne w Republice Federalnej Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem firm symulacyjnych. Warszawa 2002.
375.    Greniewski H.: Elementy cybernetyki. Sposobem niematematycznym wyłożone. Warszawa 1959.
376.    Gretkowski A.(red.): Wychowanie do życia w rodzinie: programy własne. Płock 2005.
377.    Grieg E.A.: Jak skutecznie walczyć z nerwicą. Mielec 1995.
378.    Grochmal S.: Zaufaj sobie. Warszawa 1987.
379.    Grochulska J.: Granice możliwości edukacyjnych człowieka. Kraków 1994.
380.    Grudzińska W.(red.): Z problematyki uwarunkowań efektywności procesu kształcenia w szkole wyższej. Wrocław 1985.
381.    Grzegorczyk A.: Filozofia czasu próby. Warszawa 1984.
382.    Grzegorczyk A.: Mała propedeutyka filozofii naukowej. x Mała propedeutyka filozofii naukowej. Warszawa 1989.
383.    Grzegorzewska M.: Znaczenie wychowawcze osobowości nauczyciela. „Chowanna” 1938/5.
384.    Grzelak J., Lewicka M.: Jednostka i społeczeństwo. Podejście psychologiczne.
385.    Guichard J., Huteau M.: Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego. Kraków 2005.
386.    Gumuła T. (red.): Nabywanie kompetencji nauczycielskich w toku studiów wyższych. Kielce 2002.
387.    Gumuła T., Dyrda T. (red.): Kształcenie kandydatów na nauczycieli: teoria i praktyka. Kielce 2006.
388.    Gumuła T., Majewski S. (red.): Historia wychowania w kształceniu nauczycieli. Tradycja i współczesność, teoria i praktyka. Kielce 2005.
389.    Gumuła T.: Poradnik dla studentów piszących prace dyplomowe (na kierunku pedagogika). Ostrowiec Świętokrzyski 2000.
390.    Gutek G. L.: Filozofia dla pedagogów. Gdańsk 2008.
391.    Haak H.: Prawo wobec narkomanów. Poznań 1993.
392.    Habermas J.: Teoria działania komunikacyjnego. T.1-2. Warszawa 1999
393.    Habrat B.: Organizm w niebezpieczeństwie. Zasady postępowania u osób z problemami alkoholowymi. Warszawa 1996.
394.    Hajcak F., Garwood P.: Siedemnaście nieseksualnych powodów, dla których ludzie uprawiają seks. Gdańsk 1994.
395.    Haley J.: Niezwykła terapia. Techniki terapeutyczne Miltona H. Ericksona. Gdańsk 1994.
396.    Haley J.: Niezwykła terapia: techniki terapeutyczne Miltona H.Ericsona: strategiczna terapia krótkoterminowa. GWP. Gdańsk 2012.
397.    Hall C.S., Lindzey G.: Teorie osobowości. Warszawa 1990.
398.    Hallenbeck W.(eds.): Adult Education: Outlines of an Emering field of University Study. Adult Education Association of the United States 1964.
399.    Hamer H.: Demon nietolerancji. Warszawa 1994.
400.    Hamer H.: Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa 1994.
401.    Hamer H.: Psychologia społeczna: teoria i praktyka. Warszawa 2005.
402.    Hamerla D.: Praca w zespole i współpraca z woluntariuszami. Warszawa 2008.
403.    Hankiss E.: Pułapki społeczne. Warszawa 1989.
404.    Hannaway C., Hunt G.: Umiejętności menedżerskie. Warszawa 1994.
405.    Hardingham A.: Praca w zespole. Warszawa 1999.
406.    Hartley M.: Dobry stres - przewodnik. Kielce 2002.
407.    Hasińska Z. (red): Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy. Wrocław 2001.
408.    Haslam D.: Mieć dzieci i to przeżyć. Warszawa 1993.
409.    Hauck P.: Depresja. Dlaczego powstaje i jak ją przezwyciężyć. Warszawa1992.
410.    Heinrich W.: Zarys historii filozofii średniowiecznej. Warszawa 1963.
411.    Heller M.: Czy fizyka jest nauką humanistyczną. Tarnów 1998.
412.    Heller M.: Ewolucja kosmosu i kosmologii. Warszawa 1985.
413.    Heller M.: Filozofia i wszechświat. Kraków 2006.
414.    Heller M.: Kosmologia kwantowa. Warszawa 2001.
415.    Heller M.: Nauka i wyobraźnia. Kraków 1995.
416.    Heller M.: Rozmowy w nocy: rekolekcyjne zamyślenia o sobie i wszechświecie.
417.    Heller M.: Wieczność, czas, kosmos. Kraków 1995.
418.    Heller. M., Lubański M., Ślaga S.W.: Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody. Warszawa 1980.
419.    Heller. M., Michalik A. Życiński J.(red.): Filozofować w kontekście nauki Kraków 1987.
420.    Heller. M., Życiński J.: Wszechświat i filozofia. Kraków 1980.
421.    Hellwig J.: Oświata pracujących w Polsce. Warszawa 1986.
422.    Hempel J.: Wyższe cele samokształcenia. „Zaranie” 1914/9
423.    Herzog W.: Pedagogika a psychologia. Zarys wzajemnych relacji. Kraków 2007.
424.    Hessen S.: Filozofia- kultura- wychowanie. Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk 1973.
425.    Hiszpańska B.: Pomóż młodzieży znaleźć wartości- drogowskazy. Warszawa 1992.
426.    Hoffman A.: Wokół ewolucji. Warszawa 1983.
427.    Hogan K.: Psychologia perswazji. Strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi. Warszawa 2005.
428.    Hogan K.: Sztuka porozumienia. Warszawa 2005.
429.    Hojnicka- Bezwińska T., Leppert R.(red.): Przełamywanie stereotypów (pedagogicznych i edukacyjnych). Bydgoszcz 1996.
430.    Hölldobler B., Wilson E.O.: Podróż w krainę mrówek. Dzieje badań naukowych. Warszawa 1998.
431.    Holmes A., Wilson D.: Zmory w życiu publicznym. 50 typów, które mogą cię doprowadzić do obłeędu. Warszawa 2007.
432.    Hołówka J.: Problemy etyczne w literaturze pięknej. Warszawa 1994.
433.    Hołówka T.: Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku. Warszawa 1986.
434.    Hołyst B.(red.): Samobójstwa nieletnich I młodocianych. Rozmiary, uwarunkowania, profilaktyka. Warszawa- Kraków 1989.
435.    Hołyst B.: Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Warszawa- Kraków 1989.
436.    Honey P.: Jak radzić sobie lepiej z ludźmi ? Warszawa 1997.
437.    Horney K.: Neurotyczna osobowość naszych czasów. Warszawa1982 (2011).
438.    Horyń W., Maciejewski J.: Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym. Wrocław 2007.
439.    Huizinga J.: Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Warszawa 1967.
440.    Ilich I.: Społeczeństwo bez szkoły. Warszawa 1976.
441.    Ingarden R.: Książeczka o człowieku. Kraków 1975.
442.    Ingarden R.: Przeżycie dzieło wartość. Kraków 1966.
443.    Ingarden R.: Szkice z filozofii literatury. Kraków 2000.
444.    Ingarden R.: Wykłady z etyki. Warszawa 1989.
445.    International handbook of adult education. Prague 1990.
446.    Jachimska M.: Scenariusze lekcji wychowawczych. Wg programu autorskiego Żyć skuteczniej. Warszawa 1997.
447.    Jacob F.: Gra możliwości., esej o różnorodności życia. Warszawa1987.
448.    Jacobs R.: Jaki jest twój cel? Siedem pytań dzięki którym można go określić. Warszawa 2005.
449.    Jampolski L.: Leczenie uzależnionego umysłu. Warszawa 2004.
450.    Jankowski D.: Autoedukacja- wyzwanie współczesności. Toruń 1999.
451.    Januszkiewicz F.: Technologia kształcenia w szkolnictwie wyższym. Warszawa 1982.
452.    Jarco J., Kalita Z., Semp M.: Etyka. Świat wartości moralnych. Warszawa- Wrocław 1993.
453.    Jarosz A.: Samobójstwa. Warszawa 1997.
454.    Jasińska M.: Alkoholizm. Warszawa 1993.
455.    Jaskot A., Przybylska E. (red.): Kształcenie andragogiczne jako współczesna strategia edukacyjna: nowe tendencje w andragogice. Szczecin 1996.
456.    Jaspers K.: Filozofia egzystencji. Warszawa 1990.
457.    Jawłowska A.: Drogi koniunktury. Warszawa 1975.
458.    Jeffries C., Lewis R., Meed J., Merritt R.: Kształcenie otwarte od a do z. Warszawa1997.
459.    Jerome F.: Akta Einsteina. Tajna wojna FBI i Edgara Hoovera z największym naukowcem świata. Warszawa 2003.
460.    Jeruszka U.: Pomiar wyników a jakość kształcenia zawodowego. Warszawa 2000.
461.    Jessup F.: L’Education permanente. „ Studies in Adult Education” 1973/1.
462.    Jodłowska B.: Start zawodowy nauczyciela klas początkowych. Kraków 1988.
463.    Johnson D.W.: Podaj dłoń. Warszawa 1992.
464.    Johnson S.: Umysł szeroko otwarty. Warszawa 2005.
465.    Johnson S.M.: Dobre życie w pojedynkę (jak po rozstaniu z partnerem uwolnić się od starych schematów w związkach). Warszawa 1995.
466.    Jolles R.L.: Jak prowadzić seminaria i warsztaty. Zostań profesjonalnym szkoleniowcem. Gliwice 2005.
467.    Jonas H.: Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej. Kraków 1996.
468.    Jonson V.E.: Interwencja. Jak pomóc komuś, kto nie chce pomocy. Warszawa 1994.
469.    Jonson V.E.: Od jutra nie piję. Praktyczne uwagi na temat leczenia uzależnienia od alkoholu. Warszawa 1992.
470.    Jopkiewicz A.: Edukacja i rozwój; jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, Jakie wychowanie?. Kielce 1995.
471.    Jopkiewicz A.:, Trafiałek E.(red.): Trzeci wiek bez starości. Kielce 2000.
472.    Jorstad J.: Zrozumieć siebie, zrozumieć innych. Psychologia na co dzień. Gdańsk 1999.
473.    Jung C.G.: O psychologii i patologii tzw. zjawisk tajemnych. Warszawa 1991.
474.    Jungk R.: Człowiek tysiąclecia. Wiadomości z warsztatów w których rodzi się nowe społeczeństwo. Warszawa 1981.
475.    Kaczmarek S.: Kształtowanie twórczej postawy nauczyciela. Wrocław 1960.
476.    Kaczmarek S.: Rozważania o życiu ludzkim. Warszawa 1977.
477.    Kaczor S.: Nauczyciel w kształceniu pozaszkolnym dorosłych. Warszawa 1981.
478.    Kaczor S.: Samokształcenie nauczycieli pracujących. Warszawa1978.
479.    Kahili King S..: Szaman miejski: podręcznik osobistego i planetarnego przekształcenia w oparciu o hawajską drogę łowcy przygód. Wyd. Kos. Katowice 2010.
480.    Kahili King S..: Szaman miejski: podręcznik osobistego i planetarnego przekształcenia w oparciu o hawajską drogę łowcy przygód. Wyd. Kos. Katowice 2010.
481.    Kamińska- Buśko B.: Zapobieganie uzależnieniom uczniów. Warszawa 1997.
482.    Kamiński A.: Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa 1972.
483.    Kamiński A.: Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza. Warszawa1965.
484.    Kant I.: Uzasadnienie metafizyki moralności. Warszawa 1971.
485.    Kapuściński R.: Ten Inny. Kraków 2006.
486.    Karaś S.: Samokształcenie w zawodzie. Organizacja i technika uczenia się. Warszawa 1986.
487.    Karaś S.: Zarys dydaktyki kursów zawodowych. Warszawa 1984.
488.    Kardaczyńska M., Sośnicka J,(red.): Bariery człowieczeństwa. Wybrane aspekty teoretyczno- metodologiczne. Kielce 2008.
489.    Karejew M.: Wskazówki do samokształcenia. Warszawa 1903.
490.    Kargul J.: Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej. Wrocław 2005.
491.    Kargulowa A., Jędrzejczak M.(red.): Teoretyczne i metodologiczne problemy poradoznawstwa.Vol. I i II. Wrocław 1985.
492.    Kargulowa A.: Dlaczego dzieci nie lubią szkoły. Warszawa1991.
493.    Kargulowa A.: O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Podręcznik akademicki. Warszawa 2004 (2010).
494.    Kargulowa A.: Przeciw bezradności. Nurty- opcje- kontrowersje w poradnictwie i w poradoznawstwie. Wrocław 1996.
495.    Karpowicz P.: Narkotyki. Jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie. Białystok 2002.
496.    Karwat M.: Miernoty i figuranci. Formalistyczna degeneracja władzy. Toruń 1993.
497.    Kaschak E.: Nowa psychologia kobiety. Podejście feministyczne. Gdańsk 2000.
498.    Kasprzyk L., Węgrzecki A.: Wprowadzenie do filozofii. Warszawa 1981.
499.    Kawula S.,Brągiel J., Janke A.W.: Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń 2005.
500.    Kaźmierczak T., Łuszczyńska M.: Wprowadzenie do pomocy społecznej. Wybrane zagadnienia. Warszawa 1996.
501.    Kędzierska J., Polak K.(red.): Horyzonty pedagogicznej wyobraźni. Nauczy ciel wobec własnych kreacji. Kraków 1998.
502.    Kępiński A.: Dekalog Antoniego Kępińskiego (wybór Ryn Z.J.). Kraków 2004. Kępiński A.: Lęk. Kraków 2002.
503.    Kępiński A.: Elementarz Antoniego Kępińskiego dla zdrowego i chorego, czyli Autoportret człowieka (wybór Ryn Z.J.). Kraków 2002.
504.    Kępiński A.: Melancholia. Warszawa 1996.
505.    Kępiński A.: Poznaj siebie. Poradnik według Antoniego Kępińskiego: samotność, lęk, depresja (wybór Kowalik L.). Kraków 2003.
506.    Kępiński A.: Psychopatie. Kraków 1992.
507.    Kępiński A.: Psychopatologia nerwic. Warszawa 1986.
508.    Kępiński A.: Rytm życia. Warszawa 1993.
509.    Kępiński A.: Z psychopatologii życia seksualnego. Warszawa 1994.
510.    Kiciński K. Wizje szkoły w społeczeństwie posttotalitarnym. Warszawa 1993.
511.    Kidd J.R.: Continuing education in the professions- the pioneers: Solon, Confucius, Hippocrates. „Convergence” 1969.
512.    Kimura D.: Płeć i poznanie. Warszawa 2006.
513.    King G.: Umiejętności terapeutyczne nauczyciela. Gdańsk 2003.
514.    Kinney J., Leaton G.: Zrozumieć alkohol. Warszawa1996.
515.    Kirchner J.: Manipulować- ale jak?. Warszwa1994.
516.    Klimasiński K.: Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej. Kraków 2007.
517.    Klir G.J.(red.): Ogólna teoria systemów. Tendencje rozwojowe. Warszawa 1976.
518.    Knapp M.L., Hall J.A.: Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich. Wrocław 2008.
519.    Knowles M. S., Holton III E.F., Swanson R.A.: Edukacja dorosłych- podręcznik akademicki. Warszawa 2009.
520.    Kobylarek A., Semków J. (red.): Edukacja uniwersytecka w warunkach zmiany kulturowej. Wrocław 2008.
521.    Kokoszka A.: Psychoanalityczne ABC. Kraków 1997.
522.    Kokoszka A.: Rozumieć aby leczyć i „podnosić na duchu”. Psychoterapia według Antoniego Kępińskiego. Kraków 1996.
523.    Kokoszka A.: Rozumieć aby leczyć i „podnosić na duchu”. Psychoterapia według Antoniego Kępińskiego. Kraków 1996.
524.    Kołakowski L.: 13 bajek z królestwa Lajlinii dla dużych i małych oraz inne bajki. Warszawa 2004.
525.    Kołakowski L.: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. Kraków 2006.
526.    Kołakowski L.: Filozofia pozytywistyczna. Warszawa 2006.
527.    Kołakowski L.: Mini wykłady o maxi sprawach. Kraków 2005.
528.    Kołakowski L.: O co nas pytają wielcy filozofowie. Kraków 2006.
529.    Kołakowski L.: Obecność mitu. Warszawa 2004.
530.    Kołakowski L.: Rozmowy z diabłem. Warszawa 2006.
531.    Komeński J.A.: Pampaedia. Wrocław 1973.
532.    Komitet Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej: Edukacja w warunkach zagrożenia. Podstawowe tezy raportu Komitetu Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej. Warszawa- Kraków 1990.
533.    Kon I.S.: Odkrycie „ja”. Warszawa 1987.
534.    Konarzewski K.: Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych. Warszawa 1987.
535.    Kopczyńska M.: Animacja społeczno – kulturalna: podstawowe pojęcia i zagadznienia. Warszawa 1993.
536.    Kopmeyer M.R.: Praktyczne metody osiągania sukcesów. Warszawa 1994.
537.    Korczak: Jak kochać dziecko. Warszawa 2004.
538.    Kordowicz W.: Społeczne kursy samokształceniowe. „Praca Oświatowa” 1936/4.
539.    Kosewska- Suwała A., Ślęczkowska J., Widota E., Woźnicka A.: Aktywność dydaktyczna studentów oraz ich oczekiwania w stosunku do nauczycieli akademickich. Warszawa- Łódź 1988.
540.    Kossecki J.: Cybernetyka społeczna. Warszawa 1975.
541.    Kossecki J.: Wzajemne oddziaływania sterownicze państw jako układów samodzielnych. Kielce 1980.
542.    Kostera M., Rosiak A.: Nauczyciel akademicki. Gdańsk 2008.
543.    Kostyszak M.(oprac.): Filozofia egzystencjalna. Wybór tekstów. Wrocław 1992.
544.    Kotarbiński T., Infeld L., Russel B.: Religia i ja. Warszawa 1981.
545.    Kotarbiński T.: Dzieła wszystkie. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk- Łódź 1990.
546.    Kotarbiński T.: Medytacje o życiu godziwym. Warszawa 1967.
547.    Kotarbiński T.: Myśli o ludziach i ludzkich sprawach. Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk- Łódź 1986.
548.    Kotarbiński T.: Sprawność i błąd (z myślą o dobrej robocie nauczyciela). Warszawa 1966.
549.    Kotarbiński T.: Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk społecznych. Wrocław- Warszawa- Kraków 1970.
550.    Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk- Łódź 1982.
551.    Kotusiewicz A.: Kształcenie nauczyciela a problemy współczesnej edukacji. Warszawa 1989.
552.    Kowalczuk R.: Psychologia w pracy z ludźmi. Warszawa 10971.
553.    Kowalczyk J., Wroczyński R. (red.): Kierunki rozwoju kształcenia ustawicznego i oświaty dorosłych. Warszawa 1981.
554.    Kowalik L.(wyb.): Poradnik według Antoniego Kępińskiego. Poznaj siebie. Kraków 2003.
555.    Kowalska-Dubas E.: Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia. Łódź 2000.
556.    Kozaczuk L.: Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej. Przewodnik metodyczny. Warszawa 1995.
557.    Kozakiewicz M.: Bariery awansu poprzez wykształcenie. Warszawa 1973.
558.    Koziej S.: Selekcja szkolna w szkolnictwie zawodowym. Kielce 1997.
559.    Koziej S.: Świętokrzyskie licea techniczne w procesie przemian szkolnictwa zawodowego. Kielce 2005.
560.    Kozielecki J.(red.): Nowe idee w psychologii. Gdańsk – Sopot 2009.
561.    Kozielecki J.: Człowiek wielowymiarowy. Warszawa 1996.
562.    Kozielecki J.: Koncepcja transgresyjna człowieka. Warszawa 1987.
563.    Kozielecki J.: Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa 1997.
564.    Kozielecki J.: Moje wzloty i upadki: autobiografia z psychologią w tle. Gdańsk – Sopot 2010.
565.    Kozielecki J.: Psychologia nadziei. Warszawa 2007.
566.    Kozielecki J.: Psychologia w wielkim świecie: szkice o sprawach ludzkich. Warszawa 2008.
567.    Kozielecki J.: Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa1986.
568.    Kozielecki J.: Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii. Warszawa 2001 (2007).
569.    Kozielecki J.: Społeczeństwo transgresyjne: szansa i ryzyko. Warszawa 2004.
570.    Kozłowski R., Cern K. M. (red.): Etyka a współczesność. Poznań 2007.
571.    Kozłowski W.M.: Co i jak czytać? Wykształcenie samego siebie i czytelnictwo metodyczne. Warszawa 1900.
572.    Kozłowski W.M.: Jak czytać utwory piękna. Warszawa 1908.
573.    Krajewski W.: Szkice filozoficzne. Warszawa 1963.
574.    Krasnowolski A.: O samokształceniu. Podług Pawła Hochego. Warszawa 1902.
575.    Kratochvil S.: Zagadnienia grupowej psychoterapii nerwic. Warszawa 1986.
576.    Krawcewicz S.: Kształcenie ustawiczne nauczycieli. Warszawa 1976.
577.    Krawcewicz S.: Współczesne problemy zawodu nauczyciela. Warszawa 1979.
578.    Krawcewicz S.: Zawód nauczyciela. Z badań nad doskonaleniem i samokształceniem. Warszawa1970.
579.    Krawczyk M., Miszczuk R. (red.): Szkolny Doradca Zawodowy – teoria i praktyka. Kielce 2008.
580.    Kröning P.: Nawet geniusze mogą się mylić. Warszawa 2004.
581.    Król- Fijewska M.: Stanowczo łagodnie bez lęku. Warszawa 1993.
582.    Król- Fijewska M.: Trening asertywności. Warszawa 1999.
583.    Kruszewski K.: Kształcenie w szkole wyższej. Podręcznik umiejętności dydaktycznych. Warszawa 1988.
584.    Kruszewski Z.P., Półturzycki J., Wesołowska E.A.(red.): Kształcenie ustawiczne- idee i doświadczenia. Płock 2003.
585.    Kształcenie dorosłych (informacje i opracowania statystyczne). Warszawa 2009.
586.    Kubinowski D., Nowak M.(red.): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków 2006.
587.    Kuc B.R.: Samokontrola metoda dobrej roboty. Warszawa 1984.
588.    Kuderowicz Z.: Filozofia nowożytnej Europy. Warszawa 1989.
589.    Kuderowicz Z.: Filozofia współczesna. T.I i II. Warszawa 1990.
590.    Kukla D., (red.): Komunikacja w doradztwie zawodowym. Radom 2008.
591.    Kuksewicz Z.: Zarys filozofii średniowiecznej. Filozofia bizantyjska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska. Warszawa 1986.
592.    Kuksewicz Z.: Zarys filozofii średniowiecznej. Filozofia łacińskiego obszaru kulturowego. Warszawa 1986.
593.    Kula E., Pękowska M.: Szkolnictwo wyższe w Europie i w Polsce w świetle założeń i realizacji procesu bolońskiego. Kielce 2004.
594.    Kula., Pękowska M. (wyb. i opr.): Europejski obszar szkolnictwa wyższego: antologia dokumentów i materiałów. Kielce 2006.
595.    Kulpa J.: Podstawy kształcenia ustawicznego. Kraków 1975.
596.    Kupisiewicz C., Wojnar I.(red.): Myśliciele- o wychowaniu. Warszawa 1996.
597.    Kupisiewicz C., Wojnar I.: Myśliciele o wychowaniu. Warszawa 1996.
598.    Kupisiewicz C.: Paradygmaty i wizje reform oświatowych. Warszawa 1978.
599.    Kupisiewicz C.: Przemiany edukacyjne w Świecie. Warszawa 1980.
600.    Kupisiewicz.C.: Szkolnictwo w procesie przebudowy. Kierunki reform oświatowych w krajach uprzemysłowionych. Warszawa 1979
601.    Kurnatowska A.(red.): Ekologia : jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy : wybrane zagadnienia. Warszawa 2002.
602.    Kutrowski s.: Przyjaźń kontrowersje czy pytania kłopotliwe. Warszawa 1994.
603.    Kutymski Z.: Kluby abstynenckie stowarzyszone w federacji a problemy alkoholizmu. Warszawa 1980.
604.    Kwaśnica R.: O pomaganiu nauczycielowi- alternatywa komunikacyjna. Światopoglądowe uzasadnienie oraz edukacyjne konsekwencje sterującego i oferującego sposobu udzielania pomocy. Wrocław 1994.
605.    Kwaśnica R.: Trzy wykładnie hasła „bądź krytyczny”. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1989/2.
606.    Kwiatkowska H.(red.): Edukacja nauczycieli, konteksty- kategorie- praktyki. Warszawa1997.
607.    Kwiatkowska H.(red.): Edukacja nauczycielska wobec zmiany społecznej. Warszawa1991.
608.    Kwiatkowska H., Kotusiewicz A.(red.): Nauczyciele nauczycieli. Warszawa 1992.
609.    Kwiatkowska H.: Edukacja nauczycieli. Konteksty. Kategorie. Praktyki. Warszawa1997.
610.    Kwiatkowska H.: Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli. Warszawa 1988.
611.    Kwiatkowski S. M., Symela K. (red.): Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria – metodologia – projekty. Warszawa 2001.
612.    Kwiatkowski S.: Nowe uwarunkowania edukacji szkolnej. Warszawa 1997.
613.    Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B.: Pedagogika pracy. Warszawa 2007.
614.    Kwieciński Z(red.): Nieobecne dyskursy (cz. I- V). Toruń 1991-1997.
615.    Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.): Pedagogika: podręcznik akademicki. Warszawa 2003.
616.    Kwieciński Z., Witkowski L.(red.): Ku pedagogii pogranicza. Toruń 1990.
617.    Kwieciński Z., Witkowski L.(red.): Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Warszawa 1993.
618.    Kwieciński Z.: Dynamika funkcjonowania szkoły. Warszawa1990.
619.    Kwieciński Z.: Socjopatologia edukacji. Warszawa 1992.
620.    Kwieciński Z.: Ukryta przemoc jako podstawa racjonalności funkcjonowania szkoły. Toruń 1990.
621.    Lake T.: Samotność. Jak sobie z nią radzić. Warszawa1993.
622.    Lalak D., Pilch T.: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa 1999.
623.    Landy- Tołwińska J.: Od samouctwa do samokształcenia. Warszawa1974.
624.    Langer S.K.: Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach myśli, obrzędu i sztuki. Warszawa 1976.
625.    Laszlo E.: Systemowy obraz świata. Warszawa 1978.
626.    Le Bon G.: Psychologia tłumu. Warszawa 1994.
627.    Leary M.: Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk 2000.
628.    Lechicki J.: Leksykon narkomanii. Kielce 1993.
629.    Lechicki J.: Narkomania w szkole – problem medyczny i pedagogiczny. Kielce 2000.
630.    Legowicz J.: Filozofia istnienie myślenie działanie. Warszawa 1972.
631.    Legowicz J.: Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu. Warszawa 1973.
632.    Legowicz J.: Zarys historii filozofii. Elementy doksografii. Warszawa 1991.
633.    Lengrand P.(red.): Obszary permanentnej samoedukacji. Warszawa 1995.
634.    Lengrand P.: An Introduction to Lifelong Education. London 1968.
635.    Lengrand P.: L’education des adultes et le concept de l’ education permanente. „Convergence” 1970/2.
636.    Lerner A.J.: Zarys cybernetyki. Warszawa 1971.
637.    Lesser E.: Masz w sobie siłę. Warszawa 2007.
638.    Lewis J.: Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk 1998.
639.    Lewowicki T.: Aspiracje dzieci i młodzieży. Warszawa 1987.
640.    Lewowicki T.: Indywidualizacja kształcenia dydaktyka różnicowa. Warszawa 1997.
641.    Lewowicki T.: Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa 1980.
642.    Lewowicki T.: Problemy kształcenia nauczycieli. Warszawa-Radom 2007.
643.    Lewowicki T.: Proces kształcenia w szkole wyższej. Warszawa 1988.
644.    Lewowicki T.: Przemiany oświaty. Warszawa 1988.
645.    Liberska B.: Problemy efektywności wyższego wykształcenia. Warszawa 1974.
646.    Librachowa M.: Wskazówki w samokształceniu i w samouctwie dla kandydatów dla nauczycieli. Katowice 1946.
647.    Lindenberg C.: Szkoła bez lęku. Warszawa 1993.
648.    Linton R.: Kulturowe podstawy osobowości. Warszawa 1975.
649.    Lipowska- Teutsch A.: Rodzina a przemoc. Warszawa 1999.
650.    Lipsitz Bem S.: Męskość kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Gdańsk 2000.
651.    Lis- Turlejska M.: Nowe zjawiska w psychoterapii. Warszawa 1991.
652.    Lishman J.(wybór): Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej. Warszawa 1996.
653.    Lisowska E.: Diagnostyka pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną. Kielce 2008.
654.    Lisowska E.: Wprowadzenie do diagnozowania pedagogicznego. Kielce 2003.
655.    Littauer F.: Odważ się marzyć. Jak pokonać przeciwności i rozwinąć skrzydła. Warszawa 1999.
656.    Littauer F.: Osobowość plus. Jak zrozumieć innych przez zrozumienie siebie. Warszawa 2000.
657.    Lowe J.: Rozwój oświaty dorosłych. Tendencje światowe. Warszawa 1982.
658.    Lowen A.: Duchowość ciała. Warszawa 1995.
659.    Lowen A.: Miłość, seks i serce. Warszawa 1995.
660.    Lowen A.: Wstęp do bioenergetyki. Warszawa 1994.
661.    Ludewig K.: Terapia systemowa: podstawy teoretyczne i praktyka. Gdańsk 1994.
662.    Ludwiczak S.: Proces samokształcenia kierowanego. Warszawa 1983.
663.    Ludwiczak S.: Samokształcenie kierowane w doskonaleniu pracowników. Warszawa 1981.
664.    Ludwiczak S.: Samokształcenie w edukacji narodowej. Warszawa 1989.
665.    Łęcki K., Szóstak A.: Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej. Warszawa 1996.
666.    Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1999.
667.    Łopuszański T.: Zawód nauczyciela. Warszawa 1927.
668.    Łotys M.: Wspieranie aktywności młodzieży z terenów wiejskich. Warszawa 2000.
669.    Łukaszewicz R., Zwiernik J.: Wybrane uwarunkowania procesu kształcenia. Studium empiryczne. Wrocław 1994.
670.    Łukaszewicz R.: Procesy alienacji wykształcenia. Doświadczenia polskie. Warszawa 1989.
671.    Łukaszewicz R.: Wyznaczniki kształtowania sukcesów zawodowych. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1979.
672.    Łukaszewicz R: W poszukiwaniu perspektywy poznawczej dla teorii kształcenia. Wrocław 1985.
673.    Łukaszewski W.(red.): Spostrzeganie siebie i spostrzeganie innych. Wrocław 1979.
674.    Łukaszewski W.: Osobowość, struktura i funkcje regulacyjne. Warszawa 1974.
675.    Łukaszewski W.: Szanse rozwoju osobowości. Warszawa 1984.
676.    Łukaszewski W.: Wielkie pytania psychologii. Gdańsk 2008.
677.    Maciejewski J.: Samokształcenie w procesie nauczania. Warszawa 1998.
678.    Maciuszek J. : Obraz człowieka w dziele Kępińskiego. Wrocław 1996.
679.    Mackenzie A., Ball A. S., Virdee S. R.: Ekologia. Warszawa 2005.
680.    Macrae N., Stangor C., Hewstone M.: Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie. Gdańsk 1998.
681.    Magala S.: Modne kierunki filozoficzne. Warszawa 1984.
682.    Majka J.: Filozofia społeczna. Wrocław 1982
683.    Maksymowicz A.: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej. Olsztyn 1985.
684.    Malecka K.(opr.): Działania na rzecz dzieci i młodzieży w lokalnej społeczności. Warszawa 2002.
685.    Malewski M.: Andragogika w perspektywie metodologicznej. Wrocław 1991.
686.    Malewski M.: O nowy paradygmat w badaniach nad oświatą (cz.1 i 2). „Oświata Dorosłych” 1985/5/6.
687.    Malewski M.: Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej. Wrocław 1998.
688.    Malinowski B.: Kultura i jej przemiany. Warszawa 2000.
689.    Manstead A., Hewstone M.: Encyklopedia Blackwella. Psychologia społeczna. Warszawa 2001.
690.    Marczuk M.(red.): Problemy i dylematy andragogiki. Lublin 1994.
691.    Mariański J.: Młodzież między tradycją i ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów. Lublin 1995.
692.    Maroń A.: Wizerunek w biznesie: jak zbudować własną markę i wykreować indywidualny styl. Warszawa 2006.
693.    Marycjusz S.(z Pilzna): O szkołach czyli akademiach. Wrocław 1955.
694.    Marynowicz - Hetka E., M.Granosik, Wolska-Prylińska D.(red.): Badania w pracy socjalnej – społecznej: przegląd dokonań i perspektywy. Łódź 2007
695.    Maslow A.: Motywacja i osobowość. Warszawa 2006.
696.    Maslow A.: W stronę psychologii istnienia. Warszawa 1986.
697.    Matlakiewicz A., Solarczyk- Szwec H.: Dorośli uczą się inaczej. Toruń 2009.
698.    Matulka Z.: Metody samokształcenia. Warszawa 1983.
699.    Matulka Z.: Selekcja i synteza informacji w procesie samokształcenia. Warszawa 1979.
700.    Matwijów B.: Samokształtowanie się człowieka w pedagogicznych koncepcjach XX wieku. Kraków 1994.
701.    Matyjas B. (red.): Wspólczesne problemy pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Wybrane zagadnienia w świetle analiz i badań. Kielce 2007.
702.    Matyjas B., Biała J.(red.): Rodzina jako środowisko pracy socjalnej – teoria i praktyka. Kielce 2007.
703.    Matyjas B., Ratajek Z., Trafiałek E.: Orientacje i kierunki w pedagogice współczesnej. Kielce 1997.
704.    Matyjas B.: Rodzina i jej wspomaganie (wypisy wybranych tekstów z pedagogiki społecznej i opiekuńczej z lat 1990 – 2004). Kielce 2005.
705.    Matyjas B.: Rodzina i jej wspomaganie. Kielce 2005.
706.    Matyjas B.:, Stojecka- Zuber R.(red.): Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku. Kielce 2007.
707.    Matyjas B.:Dzieciństwo w rodzinie bezrobotnych w środowisku małego miasta (na przykładzie Pińczowa). Kielce 2003.
708.    Maultsby M.C.: Racjonalna terapia zachowania. Podręcznik psychoterapii. Poznań 1992.
709.    Maxwell R.: Dzieci, alkohol, narkotyki. Gdańsk 1999.
710.    May G.G.: Uzależnienie i łaska. Poznań 1988.
711.    May R.: Psychologia i dylemat ludzki. Warszawa 1989.
712.    Maziarz C.: Dydaktyka studiów dla pracujących. Warszawa 1976.
713.    Maziarz C.: Proces samokształcenia. Warszawa 1966.
714.    Maziarz C.: Teoretyczna fizjonomia andragogiki. „Oświata Dorosłych” 1986/2.
715.    Mazur B.: Metoda modelowania probabilistycznego w dydaktyce. Warszawa 1975.
716.    Mazur M.: Cybernetyczna teoria układów samodzielnych. Warszawa 1966.
717.    Mazur M.: Cybernetyka i charakter. Warszawa 1976.
718.    Mazur M.: Historia naturalna polskiego naukowca. Warszawa 1970.
719.    Mazur M.: Pojęcie systemu i rygory jego stosowania. „Postępy Cybernetyki” 1987(10)/2
720.    Mazurek F.: Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. Lublin 2001.
721.    Mazurkiewicz R.: Kluby abstynentów. Kraków 1988.
722.    Mazurkiewicz W.: Jak wygrywać wybory, czyli kampanie i socjotechniki wyborcze. Warszawa- Radom 1998.
723.    Mądrzycki T.: Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Nowe podejście. Gdańsk 1997.
724.    Mądrzycki T.: Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Warszawa 1977.
725.    Mądrzycki T.: Wpływ postaw na rozumowanie. Warszawa 1974.
726.    McGinnis A.L.: Potęga optymizmu. Warszawa 1993.
727.    McGinnis A.L.: Sztuka motywacji czyli: jak wydobyć z ludzi to, co w nich najlepsze. Warszawa 1992.
728.    McGinnis A.L.: Sztuka przyjaźni czyli jak zbliżyć się do ludzi na których Ci zależy. Warszawa 1993.
729.    Mead G.: Umysł- osobowość- społeczeństwo. Warszawa1975.
730.    Mead M.: Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa 2000.
731.    Meighan R.: Edukacja elastyczna. Toruń 1991.
732.    Meighan R.: Socjologia edukacji. Toruń 1993.
733.    Melibruda J.: Drugi elementarz. Warszawa 1994.
734.    Melibruda J.: Ja, Ty, My. Psychologiczne możliwości ulepszania stosunków międzyludzkich. Warszawa 1996.
735.    Melibruda J.: Możliwości rozwoju osobistego. Warszawa 1992.
736.    Melibruda J.: Poszukiwanie samego siebie. Warszawa 1980.
737.    Melibruda J.: Poszukiwanie siebie. Warszawa 2001.
738.    Melibruda J.: Tajemnice ETOH czyli alkohol i nasze życie.. Warszawa 1993.
739.    Mellody P.: Toksyczna miłość i jak się z niej wyzwolić. Warszawa 1993.
740.    Mellody P.: Toksyczne związki: anatomia i terapia współuzależnienia. Warszawa 2005.
741.    Melosik Z.: Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Poznań 2002.
742.    Meyer G.: Cybernetyka a proces nauczania. Warszawa 1969.
743.    Meyer R.: Somatoterapia. Ciało w psychoterapii. Warszawa 1996.
744.    Michalak J. M.: Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczno- empiryczne. Warszawa 2003.
745.    Michalski S.(red.): Poradnik dla samouków. T.I-IV. Warszawa 1898/1902.
746.    Mika S.: O różnych drogach samodoskonalenia. Warszawa 1992.
747.    Mikułowski- Pomorski J., Nęcki Z.: Komunikowanie skuteczne? Kraków 1983.
748.    Miller A.: Dramat udanego dziecka. Poznań 2007.
749.    Miller A.: Mury milczenia. Cena wyparcia urazów dzieciństwa. Warszawa1991.
750.    Miller A.: Ścieżki życia. Historie w których każdy odnaleźć może własne losy. Poznań 2000.
751.    Miller A.: Bunt ciała. Poznań 2006.
752.    Miller A.: Gdy runą mury milczenia. Poznań 2006.
753.    Miller A.: Zniewolone dzieciństwo. Poznań 1999.
754.    Miller D.: Projektowanie metodyczne. Warszawa 1987.
755.    Miller R.S.: Niepewność i zakłopotanie. O pokonywaniu niechcianych uczuć. Gdańsk 1999.
756.    Millerówna R.: O pracy nauczyciela. Warszawa 1946.
757.    Minus P.M.: Etyka w biznesie. Warszawa 1995.
758.    Misztal M.: Problematyka wartości w socjologii. Warszawa 1980.
759.    Miśkiewicz B.: Wstęp do badań historycznych. Warszawa 1973.
760.    Moir A., Jessel D.: Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą. Warszawa1993.
761.    Mokrzycki E.: Założenia socjologii Humanistycznej. Warszawa 1971.
762.    More T.: Utopia. Lublin 1993.
763.    Mortensen K.: Sztuka wywierania wpływu na ludzi. Dwanaście uniwersalnych praw skutecznej perswazji. Kraków 2006.
764.    Mounier E.: Co to jest personalizm? Kraków 1960.
765.    Mulford P.: Moc ducha. Kraków 1992.
766.    Murawski K.: Wyzwanie etyki. Warszawa 1991.
767.    Murphy J.: Magia wiary. Warszawa 2002.
768.    Murphy J.: Potęga podświadomości. Warszawa 2007.
769.    Murphy J.: Tajemnice podświadomości odnalezione w Biblii. Warszawa 2001.
770.    Mysłakowski Z., Gross F.: Robotnicy piszą. Pamiętniki robotników. Studium wstępne. Kraków 1938.
771.    Nagel E.: Struktura nauki. Zagadnienia logiki i wyjaśnień naukowych. Warszawa 1970.
772.    Nalaskowski A.: Edukacja po drugiej stronie lustra. Kraków 1994.
773.    Nalaskowski A.: Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji. Toruń 1997.
774.    Nalaskowski A.: Przeciwko edukacji sentymentalnej. Kraków1994.
775.    Nasalska E., Stasińska M.:Systemowe uwarunkowania funkcjonowania zawodowego nauczycieli w Polsce. Warszawa 1990.
776.    Naumiuk A.: Edukacja i aktywizacja społeczna w organizacjach pozarządowych. Przykład ruchu United Way. Warszawa 2003.
777.    Neuhauser J.: Terapia Par Berta Hellingera. Miłość szczęśliwa. Warszawa 1999.
778.    Nęcka E., Orzechowski J., Słabosz A., Szymura B.: Trening twórczości. Gdańsk 2012.
779.    Nęcka E.: Proces twórczy. Kraków 1999.
780.    Nęcka E.: Trening twórczości. Podręcznik dla psychologów pedagogów i nauczycieli. Kraków 1998.
781.    Nęcka E.: Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków 2000.
782.    Nęcki z.: Komunikacja międzyludzka. Kraków 2000.
783.    Nęcki Z.: Wzajemna Atrakcyjność. Warszawa 1990.
784.    Niekrasz L.Z.: Dwaj jeźdzcy Apokalipsy: Stalin i Hitler: biografia porównawcza. Warszawa 2008.
785.    Niesiołowski A.: Formy i metody pracy oświatowej. Warszawa 1932.
786.    Niesiołowski A.: Metody pracy zespołu samokształcenia. „Praca Oświatowa” 1937/3.
787.    Niesiołowski A.: Rola zespołów samokształcenia w pracy oświatowej. „Praca Oświatowa” 1937/2.
788.    Nikitorowicz J. (red.): Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Białystok 2003.
789.    Nocuń A., Szmagalski J.: Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Warszawa 1996.
790.    Norwood R.: Kobiety, które kochają za bardzo i ciągle liczą na to, że on się zmieni. Warszawa 1992.
791.    Nowacki T.: Dydaktyka doskonalenia zawodowego. Wrocław 1976.
792.    Nowacki T.T.: Wychowanie młodego robotnika. Teoretyczne podstawy rekonstrukcji szkoły średniej. Warszawa 1986.
793.    Nowak J., Cieślak A.: Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie. Warszawa 1982.
794.    Nowak M.(ks.): Podstawy pedagogiki otwartej: ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin 1999.
795.    Nowak M., Kalita C.(red.): Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II. Biała Podlaska 2005.
796.    Nowak M., Ożóg T.(red.): W trosce o integralne wychowanie. Lublin 2003.
797.    Nowak M., Ożóg T., Rynio A.(red.): W trosce o integralne wychowanie. Lublin 2003.
798.    Nowak S.(red.): Metody badań socjologicznych. Warszawa 1975.
799.    Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Warszawa 1998.
800.    Obuchowski K.: Człowiek, dążenia, sens: myśli wybrane. Bydgoszcz 2001.
801.    Obuchowski K.: Duchowy wymiar istnienia. Łódź 2010.
802.    Obuchowski K.: Od przedmiotu do podmiotu. Bydgoszcz 2000.
803.    Obuchowski K.: Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań 1995.
804.    Obuchowski K: Człowiek intencjonalny, czyli o tym jak być sobą. Poznań 2000.
805.    Obuchowski K: Kody umysłu i emocje. Łódź 2004
806.    Obuchowski T.: Adaptacja twórcza. Warszawa 1985.
807.    Obuchowski T.: Człowiek intencjonalny. Warszawa 1993.
808.    Obuchowski T.: W poszukiwaniu właściwości człowieka. Warszawa 1989
809.    Ochmański M.: Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci. Lublin 1999.
810.    Ogden G.: Twój styl w miłości i seksie- podręcznik dla kobiet w każdym wieku. Warszawa 1993.
811.    Okiński W.: Problemy społeczne uniwersytetu powszechnego w Polsce. Warszawa 1938.
812.    Okiński W.: Procesy samokształceniowe. Próba ustalenia pojęcia samokształcenia ze stanowiska socjologii. Poznań 1935.
813.    Okoń W.(opr.): Osobowość nauczyciela. Rozprawy J.WŁ. Dawida, Z. Mysłakowskiego, St. Szumana, M. Kreutza, St. Baleya. Warszawa 1962.
814.    Okoń W.: Dziesięć szkół alternatywnych. Warszawa 1997.
815.    Okoń W.: Elementy dydaktyki szkoły wyższej. Warszawa 1973.
816.    Okoń W.: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 2000.
817.    Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 1987.
818.    Okoń W.: Wszystko o wychowaniu. Warszawa 1999.
819.    Olchanowski T.: Psychologia pychy. Drogi ku jaźni. Warszawa 2003.
820.    Oldham J,M., Morris B.: Twój psychologiczny autoportret. Warszawa 2007.
821.    Oleś P.K.: Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość - zmiana – integracja. PWN. Warszawa 2012.
822.    Olszewski L.(red.): Problemy rozwoju idei ustawicznego kształcenia. Warszawa 2001.
823.    Opperman K., Weber E.: Język kobiet- język mężczyzn. O różnych stylach komunikowania. Gdańsk 2000.
824.    Oraczewski C.: Jak się uczyć. Metodyka pracy umysłowej. Lwów- Warszawa 1924.
825.    Orczyk J.: Zarys metodyki pracy umysłowej. Warszawa 1984.
826.    Oryl M.: Wdrażanie uczniów do kształcenia ustawicznego. Warszawa 1981.
827.    Osiatyński W.: Grzech czy choroba. Warszawa 1999.
828.    Osiatyński W.: Poznać świat. Rozmowy o nauce. Warszawa 1989.
829.    Osiatyński W.: Rzeczypospolita obywateli. Społeczeństwo (cz.3). Warszawa 2004.
830.    Osmelak J.: Jak uczyć się samodzielnie. Warszawa 1980.
831.    Ossowska M: Normy moralne. Próba systematyzacji. Warszawa 1985.
832.    Ossowska M: Podstawy nauki o moralności. Warszawa 1966.
833.    Ossowska M: Socjologia moralności. Zarys zagadnień. Warszawa 1986.
834.    Ostasz L.: Czym jest altruizm identyfikacyjny? Olsztyn 2003.
835.    Ostasz L.: Potencjał ludzki a wychowanie. Z antropologicznych podstaw pedagogiki. Olsztyn 2001.
836.    Ostrowska K.: W poszukiwaniu wartości. Część II z biblią przez życie. Gdańsk 1995.
837.    Ostrowska K.: W poszukiwaniu wartości. Gdańsk 1994.
838.    Owen R.: Wybór pism. Warszawa 1948.
839.    Pacek S.: Aktywność samopoznawcza studentów. Warszawa 1982.
840.    Pacek S.: Jak kierować samowychowaniem uczniów. Warszawa 1984.
841.    Pacek S.: Samodoskonalenie pedagogiczne przyszłych nauczycieli. Warszawa- Łódź 1988.
842.    Pacek S.: Samowychowanie studentów. Warunki i efekty. Warszawa 1977.
843.    Pacewicz A.: Jak pomóc dziecku nie pić. Warszawa 1995.
844.    Pachociński R.: Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Warszawa 1998.
845.    Pachociński R.: Edukacja nauczycieli w krajach Unii Europejskiej. Warszawa 1994.
846.    Pachociński R.: Kształcenie nauczycieli za granicą. Warszawa1993.
847.    Pachociński R.: Pedagogika porównawcza. Warszawa 1991.
848.    Pachociński R.: Podstawy kształcenia wyższych umiejętności poznawczych w nowoczesnej szkole. Warszawa 1998.
849.    Pachociński R.: Współczesne systemy edukacyjne. Warszawa 2000.
850.    Painter F.: Kim są wybitni? Warszawa 1993.
851.    Palka S.(red.): Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków1998.
852.    Palka S.: Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk 2006.
853.    Palka S.: Teoria pedagogiczna a praktyczne doświadczenia nauczyciela. Warszawa 1989.
854.    Palmer H.: Enneagram. Warszawa 1994.
855.    Pankiewicz E.: Pozytywne myślenie. Czy może szkodzić. Gdańsk 1999.
856.    Paszkowska – Rogacz A., Tarkowska M.: Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym. Warszawa 2004.
857.    Paszkowska – Rogacz A.: Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań. Warszawa 2009.
858.    Paszkowska – Rogacz A.: Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. Warszawa 2003.
859.    Paul-Calvallier F.J.: Wizualizacja. Rebis Dom Wydawniczy. Poznań 2009.
860.    Pawełczyńska A.(red.): Wartości i ich przemiany. Warszawa 1992.
861.    Pawełczyńska A.: Drogi do szczęścia. Warszawa 1993.
862.    Pawłowski T.: Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych. Warszawa 1986.
863.    Paź B., Paź G.: Szkoła która ochrania. Szkolny program profilaktyki. Kraków 2002.
864.    Pearson A.T.: Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli. Warszawa 1994.
865.    Pease A.: Język ciała. Kraków 1999.
866.    Peccei A.: Przyszłość jest w naszych rękach. Warszawa1987.
867.    Peirce P.: Intuicja. Jak słuchać wskazówek wewnętrznego głosu. Praktyczny podręcznik. Konstancin – Jeziorna 2001.
868.    Perski A.: Poradnik na czas przełomu. O stresie, wypaleniu i drogach powrotu do równowagi. Warszawa 2004.
869.    Peter L.J.: Plan Petera czyli ratujmy świat. Warszawa 1979.
870.    Petrowić S.P.: Narkotyki i człowiek. Warszawa 1998.
871.    Piaget J.: Równoważenie struktur poznawczych. Warszawa1981.
872.    Piaget J.: Strukturalizm. Warszawa 1974.
873.    Pieter J.: Sens samokształcenia. „Chowanna” 1963/4.
874.    Pieter J.: Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa1975.
875.    Pietrasiński Z.: Atakowanie problemów. Warszawa 1983.
876.    Pietrasiński Z.: Myślenie twórcze. Warszawa 1969.
877.    Pietrasiński Z.: Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa 1990.
878.    Pietrasiński Z.: Sam sięgaj do psychologii. Warszawa 1982.
879.    Pikus S.: ABC wiedzy o moralności. Gdynia 1995.
880.    Pilch T., Lepalczyk I.(red.):: Pedagogika społeczna. Warszawa 1993.
881.    Pilch T., Wroczyński R.(red.): Metodologia pedagogiki społecznej. Wrocław 1974.
882.    Pilch T.: Spory o szkołę. Warszawa 1999.
883.    Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1995.
884.    Pinker S.: Jak działa umysł. Warszawa 2002.
885.    Pinker S.: Tabula rasa. Spory o naturę ludzką. Gdańsk 2005.
886.    Placha J.(red): Wychowanie jako pomoc. Warszawa 1992.
887.    Plenkiewicz R.: Kształcenie młodzieży (nauczanie początkowe i średnie). Z przedmową Juliana Ochorowicza. Warszawa 1898.
888.    Plessner H.: Pytanie o conditio humana. Warszawa 1988.
889.    Plewka C., Bednarczyk H.(red.): Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej. Warszawa 2003.
890.    Płużański T.: Przyjaciel mądrości. Warszawa 1993.
891.    Podolska- Filipowicz E., Błażejewski H., Gerlach R.(red.): Transformacja w edukacji- konieczność, możliwości, realia i nadzieje. Bydgoszcz 1995.
892.    Polkinghorne J.: Poza nauką. Kontekst kulturowy współczesnej nauki. Warszawa 1998.
893.    Polskie Towarzystwo Nauczycieli: Kodeks Etyki Nauczycielskiej. Warszawa 1997.
894.    Pomykało W.(red.): Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa1997.
895.    Poppel E.: Granice świadomości. Warszawa 1989.
896.    Popper K.R.: Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Warszawa 1993.
897.    Porcher L.: Kształcenie równoległe. Warszawa 1978.
898.    Pospiszyl K.: Psychologia kobiety. Warszawa 1978.
899.    Pospiszyl K.: Tristian i Don Juan. Warszawa 1986.
900.    Post J.M., Robins R.S.: Paranoja polityczna. Psychopatologia nienawiści. Warszawa 1999.
901.    Potulicka E.: Nowa prawica a edukacja. Część II. Reforma edukacji według modelu demokracji rynkowej oraz z perspektywy demokracji liberalno- etycznej i socjaldemokratycznej. Poznań- Toruń 1996.
902.    Potulicka E.: Nowa prawica a edukacja. Geneza reformy edukacji w Anglii i Walii z roku 1988. Poznań- Toruń 1993.
903.    Potulicka E.: Uniwersytecka edukacja zdalna w krajach zachodnich. Poznań 1988.
904.    Półturzycki J.(red.): Edukacja dorosłych w Stanach Zjednoczonych (podstawowe problemy). Warszawa 2005.
905.    Półturzycki J.(red.): Osiągnięcia absolwentów szkół podstawowych w latach 1985 i 1987. Analiza porównawcza. Część I i II. Warszawa 1990.
906.    Półturzycki J.(red.): Osiągnięcia i perspektywy szkolnictwa dla pracujących. Warszawa 1980.
907.    Półturzycki J., Wesołowska A.(red.): Współczesne kierunki modernizacji dydaktyki. Toruń 1993.
908.    Półturzycki J.: Akademicka edukacja dorosłych. Warszawa 1994.
909.    Półturzycki J.: Aleksander Kamiński. Warszawa – Radom 2006.
910.    Półturzycki J.: Dydaktyka dla nauczycieli. Toruń 1998.
911.    Półturzycki J.: Dydaktyka dorosłych. Warszawa 1991.
912.    Półturzycki J.: Edukacja dorosłych za granicą. Toruń 2001.
913.    Półturzycki J.: Edukacja w Szwecji. Radom 2009.
914.    Półturzycki J.: Jak studiować zaocznie. Poradnik metodyczny. Wydanie uzupełnione. Płock 2001.
915.    Półturzycki J.: Lekcja w szkole współczesnej. Warszawa 1985.
916.    Półturzycki J.: Tendencje rozwojowe kształcenia ustawicznego. Warszawa 1981.
917.    Półturzycki J.: Wdrażanie do samokształcenia. Warszawa 1983.
918.    Prandota M.: Wizerunek człowieka publicznego. Bydgoszcz 1990.
919.    Prekop I.: Mały tyran. Warszawa 1996.
920.    Prigogine I., Stengers I.: Z chaosu ku porządkowi. Nowy dialog człowieka z przyrodą. Warszawa 1990.
921.    Promyk (Prószyński) K.: Druga książeczka do czytania. Warszawa 1877.
922.    Promyk (Prószyński) K.: Elementarz na którym nauczysz się czytać w pięć albo osiem tygodni. Warszawa 1875.
923.    Promyk (Prószyński) K.: Obrazkowa nauka czytania i pisania do użytku szkolnego, domowego i dla samouków. Warszawa 1879.
924.    Promyk (Prószyński) K.: Pierwsza książeczka dla wprawy w czytaniu. Warszawa 1875.
925.    Pryszmont- Ciesielska M.(red.): (Mikro)światy ludzi dorosłych. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2011.
926.    Przecławska A.(red.): Pedagogika społeczna kręgi poszukiwań. Warszawa 1998.
927.    Przecławska A., Theiss W.(red.): Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek. Pamięci Profesora Ryszarda Wroczyńskiego. Warszawa 1999.
928.    Przetacznik _ Gierowska M., Trempała J., Harwas –Napierała B.: Psychologia rozwoju człowieka. T 1,2,3. Warszawa 2004.
929.    Przybylska E.(red.): Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. Warszawa 2000.
930.    Przybylska E.(red.): TEACH. Kształcenie specjalistów edukacji dorosłych w edukacji ustawicznej i szkolnictwie wyższym. Toruń 2006.
931.    Pszczołowski T.: Zasady sprawnego działania. Wstęp do prakseologii. Warszawa 1976.
932.    Pufal- Struzik I.(red.): O przekraczaniu granic własnych ograniczeń – z perspektywy psychotransgresjonizmu. Kraków 2008.
933.    Pufal- Struzik I.: Podmiotowe i społeczne warunki twórczej aktywności artystów. Kielce 2006.
934.    Puślecki W.: Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 1993.
935.    Quine W.V.: Granice wiedzy I inne eseje filozoficzne. Warszawa 1986.
936.    Radlińska H.: Książka wśród ludzi. Warszawa 1946.
937.    Radlińska H.: Pedagogika społeczna. Wrocław 1961.
938.    Radlińska H.: Z przeszłości pracy oświatowej w Polsce./W:/ Donigiewicz W., Wellik H.(red.): Przewodnik oświaty dorosłych. Londyn 1944.
939.    Radziewicz J.: Edukacja alternatywna. O innowacjach mikrosystemowych. Warszawa 1992.
940.    Rataj M.: Samokształcenie nauczycieli. Stan i potrzeby. Wrocław 1972.
941.    Rataj M.: Szkoła- zakład pracy- wychowanie. Warszawa 1974.
942.    Ray S.: Zasługuję na miłość. Jak dzięki afirmacjom poprawić swoje życie osobiste i seksualne. Warszawa 1991.
943.    Ray V.: Jak być wolnym w związkach? Medytacje nad współuzależnieniem. Warszawa 1994.
944.    Ray V.: Jak się wzmocnić, przewodnik autoterapii. Warszawa1994.
945.    Reber A. S.: Słownik psychologii. Warszawa 2000.
946.    Regulska E.: Społeczne i pedagogiczne funkcje Uniwersytetów Otwartych. Warszawa 1990.
947.    Reichel G., Rabenstein R., Thanhoffer M.: Grupa i ruch. Warszawa 1997.
948.    Reiss S.: Kim jestem? Co nas motywuje w miłości i pracy. Wrocław- Warszawa2002.
949.    Reitelowa A.: O ideowości bibliotek oświatowych. „Oświata Polska” 1932/4.
950.    Rembowski J.: Psychologiczne problemy starzenia się człowieka. Warszawa- Poznań 1984.
951.    Reykowski J., Kochańska G.: Szkice z teorii osobowości. Warszawa 1980.
952.    Reykowski J., Owczynnikowa, Obuchowski K. (red.): Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości. Wrocław 1985.
953.    Reykowski J.: Eksperymentalna psychologia emocji. Warszawa 1974.
954.    Reykowski J.: Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. Warszawa 1986.
955.    Rimm S.B.: Bariery szkolnej kariery. Dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? Warszawa 1994.
956.    Ringel E.: Nerwica a samozniszczenie. Warszawa 1992.
957.    Robertson I.: Zachowaj sprawny umysł przez całe życie. Poznań 2006.
958.    Rogers C.R.: Der neue Mensch. Stuttgart 1985.
959.    Rogers C.R.: O stawaniu się osobą : poglądy terapeuty na psychoterapię. Poznań 2002.
960.    Rogers C.R.: On Becoming a Person. A thera pist’s View of Psychoterapy. Boston 1961.
961.    Rogers C.R.: Sposób bycia. Poznań 2002.
962.    Rogers C.R.: Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe. Wrocław 1991.
963.    Rogers J.: Coaching: podstawy umiejętności. Gdańsk 2010.
964.    Rogoll R.: Aby być sobą. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej. Warszawa 1998.
965.    Rojewski L.: Sprzężenia zwrotne w samokształceniu. „Oświata Dorosłych” 1985/5.
966.    Rosen S.: Mój głos podąży za tobą: terapeutyczne przypowieści Miltona H. Ericsona. Zysk i S-ka. Poznań 1997.
967.    Rudniański J., Murawski K.(red.): Sposoby istnienia działanie wobec siebie i innych. Warszawa 1988.
968.    Rudniański J.: O dobrym wychowaniu i kształceniu. Warszawa 1985.
969.    Rudniański J.: O myśleniu skutecznym. Warszawa 1964.
970.    Rudniański J.: Sprawność umysłowa. Warszawa 1972.
971.    Rudniański J.: Uczelnia i ty. Technologia pracy umysłowej. Warszawa 1987.
972.    Rudniański S.: Technologia pracy umysłowej. Warszawa 1933.
973.    Rumiński A.(red.): Wpływ uczelni na rozwój studentów. Olsztyn 2000.
974.    Rusakowska D.: Nauczyciel i innowacje pedagogiczne. Warszawa 1986.
975.    Rusakowska D.: W stronę edukacyjnego dyskursu nowoczesności. Warszawa 1995.
976.    Russel B.: Negatywna teoria wychowania. Wychowanie a religia. Zagadnienia seksualne w wychowaniu. Warszawa 1958.
977.    Rutkowiak J.(red.): Odmiany myślenia o edukacji. Kraków 1995.
978.    Samman S.: Dzieci alkoholizmu. Warszawa 1999.
979.    Sanocki W.: Kwestionariusze osobowości w psychologii. Warszawa 1986.
980.    Santorski J.(red.): ABC psychologicznej pomocy. Warszawa 1993.
981.    Santorski J., Konkel M., le Guern B.: Prymusom dziękujemy. Warszawa 2007.
982.    Santorski J., Niemczycka K.: Emocje, charaktery i... geny. Warszawa 2004.
983.    Santorski J.: Jak przetrwać w stresie. Warszawa 1992.
984.    Santorski J.: Jak żyć żeby nie zwariować. Bliżej się bie w stresie. Warszawa 2003.
985.    Santorski J.: Recepty na dobry sen. Warszawa1994.
986.    Santorski J: Sukces emocjonalny. Warszawa 2004.
987.    Sapia- Drewniak E., Stopińska- Pająk A.: Instytucjonalne formy edukacji dorosłych w Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 2001.
988.    Saran J.(red.): Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian. Lublin 2000.
989.    Sarnowski S., Fryckowski E.(wybór): Problemy etyki. Bydgoszcz 1993.
990.    Satir V.: Rodzina. Siły tworzenia i rozwoju drzemiące w każdym z nas. Gdańsk 1998.
991.    Satir V.: Terapia rodziny. Teoria i praktyka. Gdańsk 1999.
992.    Sawicka K.: Socjoterapia. Warszawa 1998.
993.    Schaff A.: Filozofia człowieka. Warszawa 1985.
994.    Schiffer F.: Wszyscy mamy dwa umysły. Dwoistość mózgu, rozwój osobowości. Warszawa 2003
995.    Schnbach A.: Lesen und Bildung. Berlin 1889.
996.    Schoenebeck H. von: Kocham siebie takim jakim jestem. Droga od nienawiści, bezsilności i egoizmu ku miłości wobec samego siebie. Kraków 1994.
997.    Schoenebeck H.: Antypedagogika być i wspierać zamiast wychowywać. Warszawa1994.
998.    Schoenebeck H.: Antypedagogika w dialogu. Wprowadzenie w rozmyślanie antypedagogiczne. Toruń 1991.
999.    Schulz R.: Antropologiczne podstawy wychowania. Warszawa 1996.
1000. Schulz R.: Nauczyciel i innowacje pedagogiczne. Warszawa 1986.
1001. Schulz R.: Nauczyciel jako innowator.. Warszawa 1989.
1002. Schulz R.: Procesy zmian i odnowy w oświacie. Warszawa1980.
1003. Schulz R.: Twórczość pedagogiczna. Warszawa 1994.
1004. Scisłowicz S.: Edukacja do samorealizacji. /W:/ Gawlina Z., Scisłowicz S. (red.): Pedagogika wobec aktualnych problemów społecznych. Ostrowiec Świętokrzyski 2002
1005. Scisłowicz S.: Koncepcja samokształcenia permanentnego. „Toruńskie Studia Dydaktyczne” 1992/1.
1006. Scisłowicz S.: Kształcenie dorosłych – ciągłość i zmiana./W/:Bogaj A.: Kierunki i uwarunkowania przemian oświaty w związku z reformą. Kielce 2010.
1007. Scisłowicz S.: Nauki społeczne przydatne w pracy andragoga praktyka. /W:/ Dyrda T., Scisłowicz S.(red.): Pedagogika w działaniu społecznym. Ostrowiec Świętokrzyski 2005.
1008. Scisłowicz S.: O nieuzasadnionej kontroli nauczycieli. Systemowe rozważania i wyniki badań. „Kultura i Edukacja” 1999/1.
1009. Scisłowicz S.: Podmiotowa i społeczna atrakcyjność samokształcenia. /W:/Półturzycki J., Wesołowska E.A. (red): Człowiek w społeczeństwie. Edukacja ustawiczna i oświata dorosłych w okresie transformacji. Warszawa1994.
1010. Scisłowicz S.: Systemowe kształcenie politechniczne a systemowa edukacja ogólna (wstęp do zarysu problematyki). /W:/ Milan Ďuriš Technickévzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania”. Banska Bystrzyca 2008.
1011. Scisłowicz S.: Szkoły wyższe a konieczność permanentnie nowego funkcjonowania człowieka dorosłego. /W:/ Greger N.F., Półturzycki J., Wesołowska E.A. (red): Szkoły wyższe a edukacja dorosłych. Hochschule und weiterbildung. Warszawa- Toruń 1995.
1012. Scisłowicz S.: Troska nauczyciela /W:/ Sośnicka J., Dobrołowicz J. (red.): Troska o Innego. Szkice humanistyczne, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2011.
1013. Scisłowicz S.: Wybrane europejskie drogowskazy dla nauczycieli oraz osób i uczelni ich kształcących. /W:/ Bogaj A., Dróżka W.(red.): Proces stawania się nauczycielem. Kielce 2010.
1014. Scisłowicz S.: Z dziejów samokształcenia w Polsce i na świecie do połowy dwudziestego wieku. „Toruńskie Studia Dydaktyczne” 1993/3.
1015. Scott A.: Schody do umysłu. Nowa kontrowersyjna wiedza o świadomości. Warszawa 1999.
1016. Scott W.E., Cummings L.L.(red.): Zachowanie człowieka w organizacji. Warszawa 1983.
1017. Searle J.R.: Umysł, mózg i nauka. Warszawa 1995.
1018. Sedlak W.: Homo elektronicus. Warszawa 1980.
1019. Sedlak W.: Postępy fizyki życia. Warszawa 1984.
1020. Sedlak W.: Teologia Światła czyli sięganie Nieskończoności. Radom 1997.
1021. Sedlak W.: Życie jest światłem. Warszawa 1985.
1022. Segal J.: Jak pogłębić inteligencję emocjonalną. Warszawa 2006.
1023. Sehr M.M.: Inteligencja emocjonalna. Testy EQ. Warszawa 1999.
1024. Seligman D.: O inteligencji prawie wszystko. Kontrowersje wokół ilorazu inteligencji. Warszawa 1995.
1025. Seligman Martin. E.P.: Co możesz zmienić a czego nie możesz (ucząc się akceptować siebie). Poradnik skutecznego samodoskonalenia. Poznań 1995.
1026. Selvig D., Riley D.: Nie piję. Warszawa1994.
1027. Semkow J.: Ekonomia a ekologia. Warszawa 1989.
1028. Semków J.(red.): Procesy samokształceniowe w działalności kulturalno- oświatowej i w doskonaleniu zawodowym (koncepcje badawcze). Wrocław 1981.
1029. Semków J.(red.): Procesy samokształceniowe w działalności kulturalno- oświatowej i w doskonaleniu zawodowym (podsumowanie pierwszego etapu badań). Wrocław 1983.
1030. Semków J.(red.): Procesy samokształceniowe w działalności kulturalno- oświatowej i w doskonaleniu zawodowym (wyniki drugiego etapu badań). Wrocław 1986.
1031. Semków J.(red.): Samokształcenie jako istotny czynnik aktywności współczesnego człowieka. Wrocław 1988.
1032. Semków J.: Kultura studencka w życiu uczelni. Wrocław 1990.
1033. Seneka L.A.: Myśli. Warszawa 1995.
1034. Sennett R.: Etyka dobrej roboty. Warszawa 2010.
1035. Sęk H.: Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Warszawa 2007.
1036. Shepard M.: Psychoterapia dla każdego. Warszawa 1995.
1037. Siczek J.: Narkonauci od uzależnienia do dobrego życia. Warsszawa1994.
1038. Siek S.: Relaks i autosugestia. Warszawa 1986.
1039. Siemak- Tylikowska A. i in.(red.): Autorytet (nauczyciela) jako problem pedagogiczny z perspektywy końca wieku. Warszawa 1998.
1040. Siemak- Tylikowska A., Kwiatkowska H., Kwiatkowski M.S.(red.): Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata. Warszawa 1998.
1041. Sikora A.: Spotkania z filozofią. Warszawa 1975.
1042. Sillamy N.: Słownik psychologii. Katowice 1994.
1043. Siniuginia L.: Pasje poskromione. Freuda teoria kultury. Warszawa 1985.
1044. Skąpska G. : Prawo i społeczeństwo. Podręcznik dla studentów policealnych szkół pracowników socjalnych. Warszawa 1996.
1045. Skidmore R.A., Thackeray M.G.: Wprowadzenie do pracy socjalnej. Warszawa 1996.
1046. Skinner B.F.: Poza wolnością i godnością. Warszawa 1978.
1047. Skłodowski H.: Psychologiczna problematyka doradztwa zawodowego, Tom I i II, Łódź 1999.
1048. Skorny Z.: Mechanizmy regulacyjne ludzkiego działania. Warszawa 1989.
1049. Skrzypczak H.: Organizacja i metody samokształcenia. Warszawa 1986.
1050. Skynner R., Cleese J.: Żyć w rodzinie i przetrwać. Warszawa 1999.
1051. Smarzyński H.: Podstawowe zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej. Warszawa- Kraków 1985.
1052. Socha E.: On nie jest z Marsa. Ona nie jest z Wenus. Warszawa 2005.
1053. Sokolik M.: Psychoanaliza i ja- kliniczna problematyka poczucia tożsamości. Warszawa 1993.
1054. Solarczyk – Szwec H.: Andragogika w Niemczech: warunki Rozwoju dyscypliny pedagogicznej. Toruń 2008
1055. Solarczyk- Ambrozik E., Przyszczypkowski K.(red.): Oświata dorosłych. Poznań- Toruń 1999.
1056. Solarczyk- Ambrozik E.: Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Poznań 2004.
1057. Sołtysińska G., Żywiec – Dąbrowska E. (red.): Moja przyszła praca. Materiały metodyczne do pracy z uczniami szkół zawodowych. Warszawa 2003.
1058. Sommer B., Falstein M.: Psychocybernetyka 2000. Jak dobrze zaprogramować swoje życie. Medium. 1993.
1059. Soszyńska W.: Chcę aby on nie pił. Warszawa 1982.
1060. Sośnicki K.: Dydaktyka ogólna. Wrocław 1959.
1061. Sośnicki K.: Istota i cele wychowania. Warszawa 1964.
1062. Sośnicki K.: Poradnik dydaktyczny. Warszawa 1968.
1063. Sośnicki K.: Uczenie się pod kierunkiem. „Oświata i Wychowanie” 1932/8.
1064. Spasowski W.: Dziecko a społeczeństwo. Warszawa 1958.
1065. Spasowski W.: Wybór pism pedagogicznych. Warszawa 1949.
1066. Spasowski W.: Wyzwolenie człowieka w świetle filozofii, socjologii pracy i wychowania ludzkości. Warszawa 1963.
1067. Spasowski W.: Zasady samokształcenia. Warszawa 1961.
1068. Starowicz Z.L.: Przemoc seksualna. Warszawa 1996.
1069. Stencel E.: Koncepcja człowieka w tak zwanej psychologii humanistycznej na przykładzie poglądów A.H. Maslowa i C. Rogersa. „ Studia Metodologiczne” 1985/4.
1070. Stephan W.G., Stephan C.W.: Wywieranie wpływu przez grupy. Gdańsk 1999.
1071. Stepulak, M. Z.: Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej. Lublin 1995.
1072. Stewart J.: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa 2007.
1073. Stępień A.B.: Elementy filozofii. Lublin 1982.
1074. Stingl W.: Psychologia praktyczna. Jak pomóc sobie w trudnych sytuacjach. Wrocław 2000.
1075. Stopińska – Pająk A. (red.): Edukacja dorosłych. Doradca zawodowy. Rynek pracy. Warszawa 2006.
1076. Straś- Romanowska M.(red.): Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej. Warszawa 1995.
1077. Strelau J.: O inteligencji człowieka. Warszawa 1987.
1078. Strykowski W., Gawrecki L.: Metody i środki kształcenia stosowane w szkole. Warszawa- Kraków 1990.
1079. Suchodolski B.(red.): Alternatywna pedagogika humanistyczna. Warszawa 1990.
1080. Suchodolski B.(red.): Model wykształconego Polaka. Wrocław 1980.
1081. Suchodolski B., Wojnar Irena: Kierunki i treści ogólnego kształcenia człowieka. Warszawa- Kraków 1990.
1082. Suchodolski B.: Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje. Warszawa 2003.
1083. Suchodolski B.: Kim jest człowiek? Warszawa 1985.
1084. Suchodolski B.: Wychowanie i strategia życia. Warszawa 1987.
1085. Suchodolski B.: Wychowanie mimo wszystko. Warszawa 1990.
1086. Suchy S.: Dziś i jutro edukacji dorosłych. Warszawa 1980.
1087. Suchy S.: Kształcenie ustawiczne dorosłych. Warszawa 1980.
1088. Sujak E.: Żyć lepiej. Warszawa 1997.
1089. Sulima R.: Antropologia codzienności. Kraków 2000.
1090. Super D.E.: Psychologia zainteresowań. Warszawa 1972.
1091. Suszyńska M.: Zadania kierownika zespołu samokształcenia. „Praca Oświatowa” 1946/6/7.
1092. Szacki J.: Historia myśli socjologicznej. Warszawa 1983.
1093. Szajek S.: Orientacja i poradnictwo zawodowe. Warszawa 1979.
1094. Szczepański J.: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1972.
1095. Szczepański J.: O indywidualności. Warszawa 1988.
1096. Szczepański J.: Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty. Warszawa 1989.
1097. Szczepański J.: Sprawy ludzkie. Warszawa 1984.
1098. Szczepański J.: Zapytaj samego siebie. Warszawa 1986.
1099. Szczęsny W.P., Tejchma W.: Optymalizacja procesu kształcenia dorosłych w języku cybernetycznym. „Oświata Dorosłych” 1987/9.
1100. Szczęsny W.W.: Między dobrem a złem. Wprowadzenie do systemowej antropologii pedagogicznej. Warszawa 1995.
1101. Szczęsny W.W.: Poglądy pedagogiczne Immanuela Kanta. Traktat z filozofii edukacji. Warszawa 2000.
1102. Szczęsny W.W.: Rozważania o etyce i życiu. Warszawa 2003.
1103. Szewczuk W.(red.): Encyklopedia psychologii. Warszawa 1998.
1104. Szewczuk W.: Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa 1959.
1105. Szewczuk W.: Sumienie, Studium psychologiczne. Warszawa 1988.
1106. Szkudlarek T., Śliwerski B.: Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki. Kraków 1993.
1107. Szkudlarek T.: Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu. Kraków 1993.
1108. Szmagalski J.: Przewodzenie małym grupom: działanie grupowe. Warszawa 1998.
1109. Szmidt K.J.: Elementarz twórczego życia. Warszawa 1994.
1110. Szmidt K.J.: Pedagogika twórczości. Gdańsk 2007.
1111. Szmidt K.J.: Szkice do pedagogiki twórczości. Kraków 2001.
1112. Szolginia W.: Geniusze szczęśliwi, geniusze nieszczęśliwi. Warszawa 1987.
1113. Szpringer M.: Profilaktyka społeczna: rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Kielce 2004.
1114. Szpringer M.: System prewencyjny księdza Jana Bosko we współczesnej profilaktyce. Kielce 2006.
1115. Szpringer M.: Szkolna profilaktyka zachowań patologicznych dzieci i młodzieży. Kielce 2001.
1116. Sztander W.: Poza kontrolą. Warszawa 1994.
1117. Sztander W.: Rola interwencji w chorobie alkoholowej. Warszawa1992.
1118. Sztylka A.: Jak stawać się humanistą. Radom 1988.
1119. Szulc M.: Spotkania z podświadomością. Warszawa 1981.
1120. Szulc Z.: Kształtowanie przekonań moralnych. Wrocław- Warszawa- Kraków 1969.
1121. Szuman S.: Talent pedagogiczny. Katowice 1947.
1122. Szymańska J.: Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Warszawa 2000.
1123. Szymańska J.: Programy psychoprofilaktyczne. Kraków 2002.
1124. Szymański J.M.: Cybernetyka przeformułowana. Wrocław 1987.
1125. Szymański J.M.: Życie systemów. Warszawa1991.
1126. Szymański M.J.: Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy. Warszawa 1998.
1127. Szymański M.S.: O metodzie projektów. Warszawa 2000
1128. Szymański M.S.: Twórczość i style poznawcze uczniów. Warszawa 1987.
1129. Szymborski K.: Oblicza nauki. Warszawa1986.
1130. Szyszkowska M.(red.): Wokół człowieka. Warszawa 1988.
1131. Szyszkowska M.: Filozofia prawa i filozofia człowieka. Warszawa 1989.
1132. Szyszkowska M.: Neokantyzm. Filozofia społeczna wraz z filozofią prawa natury o zmiennej wartości. Warszawa 1970.
1133. Szyszkowska M.: Twórcze niepokoje codzienności. Warszawa 1999.
1134. Szyszkowska M.: U źródeł współczesnej filozofii prawa i filozofii człowieka. Warszawa 1972.
1135. Ścisłowicz M.: Aspiracje edukacyjne rodziców a osiągnięcia szkolne ich dzieci. Kielce 1994.
1136. Śledzianowski J.: Aspiracje życiowe gimnazjalistów (Na podstawie badań uczniów z województwa świętokrzyskiego). Kielce 2001.
1137. Śledzianowski J.: Aspiracje życiowe gimnazjalistów. Kielce 2001.
1138. Śliwerska W., Śliwerski B.: Edukacja w wolności. Kraków1993.
1139. Śliwerski B. (red.): Pedagogika. Podręcznik akademicki. Tom 1: Podstawy nauk o wychowaniu. Gdańsk 2006.
1140. Śliwerski B. Kontestacje pedagogiczne. Kraków 1992
1141. Śliwerski B.(red): Pedagogika. Podręcznik akademicki. Tom 2: Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Gdańsk 2006.
1142. Śliwerski B.(red): Pedagogika. Podręcznik akademicki. Tom 3: Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej. Gdańsk 2006.
1143. Śliwerski B.(red.): Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki. Kraków 1992.
1144. Śliwerski B.: Edukacja autorska. Kraków 2008.
1145. Śliwerski B.: Edukacja pod prąd. Kraków 2008.
1146. Śliwerski B.: Edukacja w wolności. Kraków 1992.
1147. Śliwerski B.: Jak zmieniać szkołę? Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. Kraków 1998.
1148. Śliwerski B.: Klinika szkolnej demokracji. Kraków 2008.
1149. Śliwerski B.: Program wychowawczy szkoły. Warszawa 2003.
1150. Śliwerski B.: Przekraczanie granic wychowania. Od pedagogiki dziecka do antypedagogiki. Łódź 1992.
1151. Śliwerski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 1998.
1152. Śliwerski B.: Wyspy oporu edukacyjnego. Kraków1993.
1153. Środa M. Idee etyczne starożytności i średniowiecza. Warszawa 1994.
1154. Świda H.: Osobowość jako problem pedagogiki. Wrocław- Warszawa- Kraków 1970.
1155. Świeca M.: Drama w edukacji. Kielce 1996.
1156. Świeca M.: Umiejętności komunikacji międzyludzkiej. Ostrowiec Św. 2000.
1157. Świeżawski S.: U źródeł nowożytnej etyki. Kraków 1987.
1158. Świętochowska U.: Systemowe rozwiązania w zakresie zapobiegania i ograniczania patologii społecznej. Gdańsk 1995.
1159. Tallar G.: ABC Inteligencji emocjonalnej w praktyce. Warszawa 2002.
1160. Tarnowski J.: Jak wychowywać. Warszawa 1993.
1161. Tarnowski J.: Janusz Korczak dzisiaj. Warszawa 1990.
1162. Tarnowski J.: Zrzucić odwieczne brzemię wychowania. „Katecheza” 1991/4.
1163. Tatarkiewicz W.: Dzieje sześciu pojęć sztuka- piękno- forma- twórczość- odtwórczość- przeżycie estetyczne. Warszawa 1988.
1164. Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. Tom drugi. Filozofia nowożytna do roku 1830. Warszawa 1990.
1165. Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. Tom pierwszy. Filozofia starożytna i średniowieczna. Warszawa 1990.
1166. Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. Tom trzeci. Filozofia XIX wieku i współczesna. Warszawa 1990.
1167. Taylor J.: Czarne dziury: koniec wszechświata? Warszawa 1987.
1168. Taylor J.: Nauka i zjawiska nadnaturalne. Warszawa 1990.
1169. Tchorzewski A. (red.): Odpowiedzialność jako wartość a problem edukacyjny. Bydgoszcz 1998.
1170. Tchorzewski J.: Możliwości i powinności nauczyciela w integrującej się Europie. „Edukacja” 1993/1
1171. Teichman J., Evans K.,C.: Filozofia. Przewodnik dla początkujących. Warszawa 1995.
1172. Teml H.: Relaks w nauczaniu. Warszawa 1997.
1173. Thanhoffer M., Reichel R., Rabenstein R.: Nauczanie kreatywne. Cz. I i II. Lublin 1997.
1174. Thiele- Dohrmann K.: Psychologia plotki. Warszawa 1980.
1175. Thomas J.: Edukacyjne problemy współczesnego świata. Zarys analityczno- syntetyczny. Warszawa1980.
1176. Thorndike E.L.: Uczenie się ludzi. Warszawa 1990.
1177. Thorne B.: Carl Rogers. Gdańsk. 2006.
1178. Tierney E.: Doskonalenie międzyludzkiej komunikacji na 101 sposobów. Kraków 2000.
1179. Tischner J.(red.): Filozofia współczesna. Kraków 1989.
1180. Tischner J.: Filozofia człowieka dla duszpasterzy i artystów. Kraków 1991.
1181. Tischner J.: Studia z filozofii świadomości. Dzieła zebrane. Kraków 2006.
1182. Tiuchtin W.S.: Psychika a cybernetyka. Warszawa 1966.
1183. Tkaczyk L.: Komunikacja niewerbalna. Postawa, mimika, gest. Wrocław 1998.
1184. Toffler A.: Ekospazm. Warszawa 1977.
1185. Toffler A.: Szok przyszłości. Warszawa 1975.
1186. Toffler A.: Trzecia fala. Warszawa 1986.
1187. Toffler A: Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Poznań 1995.
1188. Tokarczyk R.: Utopia Gerarda Winstanleya. /W:/ Zins H.(red.): Studia z dziejów epoki Renesansu. Warszawa 1979.
1189. Tokarz A.: Rola motywacji poznawczej w aktywności twórczej. Wrocław 1985.
1190. Tomaszewska D.: Drogi wyboru. Konspiracyjny ruch samokształceniowy na ziemiach polskich w końcu XIX i na początku XX wieku. Warszawa 1986.
1191. Tomaszewski T.: Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa1986.
1192. Tomaszewski T.: Ślady i wzorce. Warszawa 1984.
1193. Tomaszewski T.: Z zagadnień psychologii samodzielności. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1958/1.
1194. Tracy B.: Maksimum osiągnięć. Dokładna wiedza na temat najnowszych mechanizmów funkcjonowania osobowości. Warszawa 2002.
1195. Trafiałek E.(red.): Nowe zadania polityki społecznej: patologie i dysfunkcje wybranych obszarów życia społecznego. Tarnobrzeg 2006
1196. Trafiałek E., Kierzkowska A., Stojecka – Zuber R. (red.): Pomoc społeczna i praca socjalna wobec problemów współczesności (wybrane zagadnienia z teorii i praktyki). Tarnobrzeg 2004.
1197. Trafiałek E.: Człowiek starszy w Polsce w latach 1994 – 1997 ( w świetle analiz statystycznych i sondaży społecznych. Katowice 1998.
1198. Trafiałek E.: Podstawy pracy socjalnej. Kielce 2000.
1199. Trafiałek E.: Polityka społeczna dla pedagogów i służb społecznych. Tarnobrzeg 2007.
1200. Trafiałek E.: Polska starość w dobie przemian. Katowice 2003.
1201. Trafiałek E.: Profesjonalna praca socjalna: warunki skuteczności, doświadczenia, kierunki zmian. Kielce 2008.
1202. Trafiałek E.: Starzenie się a starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej. Kielce 2006.
1203. Trafiałek E.: Środowisko społeczne i praca socjalna. Zarys problematyki. Katowice 2001.
1204. Trąbka J., Pach A., Tadeusiewicz (red.): Modelowanie cybernetyczne systemów biologicznych. Kraków 1979.
1205. Trzuskowski A.(red.): Edukacja dorosłych w sytuacji przemian na tle porównawczym. Łódź 1993.
1206. Turos L.: Andragogika autokreacji. Warszawa 2012.
1207. Turos L.: Andragogika ogólna. Siedlce 1993.
1208. Turos L.: Andragogika pracy. Warszawa 2006.
1209. Turos L.: Andragogika reedukacji (przezwyciężanie ksenofobii i kształtowanie kultury humanistycznej. Warszawa 2008.
1210. Turos L.: Andragogika. Zarys teorii i oświaty wychowania dorosłych. Warszawa 1975.
1211. Tyszka T.: Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji. Gdańsk 1998.
1212. Tyszko P.Z.: Deficyt życia jako miara potrzeb zdrowotnych na terenie zróżnicowanym ekologicznie. Warszawa 2002.
1213. Tyszkowa M.(red.): Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Warszawa 1988.
1214. Uczelnia na miarę współczesności. Poznań 1983.
1215. Uniszewski Z.: Jak rozmawiać szukając pracy? Warszawa 1995.
1216. Urbańczyk F.: Dydaktyka dorosłych. Wrocław 1965.
1217. Urbańczyk F.: Praca samokształceniowa ucznia szkoły korespondencyjnej. Warszawa 1959.
1218. Urbańczyk F.: Problemy oświaty dorosłych. Warszawa 1973.
1219. Urbańczyk F.: Samokształcenie w Polsce w ostatnich stu latach. „Chowanna 1963/4.
1220. Valaskakis K., Sindell P.S., Smith J. G., Fitzpatrick- Martin I.: Propozycje dla przyszłości. Społeczeństwo konserwacyjne. Warszawa1988.
1221. Van Der Poel C.J.: W poszukiwaniu wartości ludzkich. Warszawa 1987.
1222. Vardy P., Grosch P.: Etyka. Warszawa 1995.
1223. Voise W.(oprac.): Utopiści XVI i XVII wieku o wychowaniu w szkole. Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk 1972.
1224. Volkman E.: Nauka idzie na wojnę. Warszawa 2002.
1225. Vopel. K.W.: Krearywne rozwiązywanie konfliktów. Zabawy i ćwiczenia dla grup. Kielce 2003.
1226. Wachowski M.: Przygotowanie zawodowe robotnika rolnego w świetle pedagogiki empirycznej. Poznań 1939.
1227. Wachowski M.: Z badań nad samokształceniem młodzieży. Lwów 1930.
1228. Waitley D., Tucker R.B.: Gra o sukces. Jak zwyciężać w twórczej rywalizacji. Warszawa 1997.
1229. Wald I.(red.); Alkohol oraz związane znim problemy społeczne i zdrowotne. Warszawa 1986.
1230. Wall W.D.: Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa. Warszawa 1986
1231. Wallce J.: Alkoholizm. Nowe spojrzenie na chorobę. Warszawa 1989.
1232. Wanat W.: Odlot donikąd. Warszawa 1997.
1233. Ward B.: Dom człowieka. Warszawa 1983.
1234. Warecki W., Warecki M.: Słowo o mobbingu, czyli jak sobie radzić z dręczycielem. Warszawa 2005.
1235. Way B.: Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. Warszawa1990.
1236. Wegscheider-Cruse S.: Rekonstrukcja rodziny. Warszawa 2000.
1237. Weinberg G.M.: Myślenie systemowe. Warszawa 1979.
1238. Weiss K.E.: Seksualność kobiety- mity, rzeczywistość, możliwości. Warszawa 1994.
1239. Weitsch E.: Technika pracy umysłowej. Przewodnik w samokształceniu i oświacie. Warszawa 1930.
1240. Weroński E.B.: Etyka uniwersalna w teorii i praktyce. Warszawa 2008.
1241. Wesołowska A.(red.): Akademickie programy kształcenia andragogicznego. Warszawa- Toruń 1994.
1242. Wesołowska A.(red.): Człowiek i edukacja. Studia ofiarowane Profesorowi Józefowi Półturzyckiemu. Płock 2004.
1243. Wesołowska A.(red.): Kobiety a edukacja dorosłych. Warszawa 2001.
1244. Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską . Kraków 1999.
1245. Wiatrowski Z.: Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz 2000
1246. Wiener N.: Cybernetyka i społeczeństwo. Warszawa 1961.
1247. Wilks F.: Inteligentne emocje. Warszawa 2004.
1248. Wilska- Duszyńska: Wzory osobowe studentów. Komunikat z badań. Warszawa- Łódź 1988.
1249. Wilson E.O., Landry S.: Socjobiologia. Poznań 2000.
1250. Wilson E.O.: Konsiliencja – jedność wiedzy. Poznań 2002.
1251. Wilson E.O.: O naturze ludzkiej. Warszawa 1988.
1252. Wilson E.O.: Przyszłość życia. Warszawa 2003.
1253. Wilson E.O.: Różnorodność życia. Warszawa 1999.
1254. Wiszniewski M.: Charaktery rozumów ludzkich. Warszawa1988.
1255. Wiszniewski M.: Myśli o kształceniu samego siebie. Warszawa 1873.
1256. Witkowski I.: Hitler- Stalin: oblicza propagandy. Warszawa 2001.
1257. Witkowski S.(red.): Psychologia sukcesu. Jak motywować, kiedy oceniać, czego unikać, z kim współpracować. Warszawa1994.
1258. Witkowski T.: Psychomanipulacje: jak je rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić. Taszów 2004.
1259. Włodarski Z.(red.): Psychologia uczenia się. Tom I i II. Warszawa 1989.
1260. Włodarski Z., Hankała A.: Jestem człowiekiem i żyję wśród ludzi. Warszawa 1991.
1261. Włodarski Z.: Odbiór treści w procesie uczenia się. Warszawa 1985.
1262. Włodarski Z.: Psychologiczne prawidłowości uczenia się i nauczania. Warszawa 1974.
1263. Wojciechowski K. (red.).: Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych. Wrocław- Łódź 1986.
1264. Wojciechowski K. (red.).: Z dziejów oświaty dorosłych w Polsce. Warszawa 1984
1265. Wojciszke B.: Człowiek wśród ludzi. Warszawa 2002.
1266. Wojciszke B.: Psychologia miłości. Gdańsk 1995.
1267. Wojnar I.: Estetyka i wychowanie. Warszawa 1970.
1268. Wojnar I.: Humanistyczne intencje edukacji. Warszawa 2000.
1269. Wojnar I.: Nauczyciel potrzebny inaczej. /W:/ Kwiatkowska H. .(red.): Edukacja nauczycielska wobec zmiany społecznej. Warszawa1991.
1270. Wojnar I.: Teoria wychowania estetycznego. Zarys problematyki. Warszawa 1976.
1271. Wojtasik B., Kargulowa A., (red.), Doradca – profesja, pasja, powołanie? Materiały ze   Światowego Kongresu Poradnictwa Zawodowego. Warszawa 2003.
1272. Wojtyła K.: Elementarz etyczny. Lublin 1983.
1273. Wolert W.: Demokracja i kultura. Praca oświatowa za granicą. Kierunki- organizacje- typy- działalność- metody. Warszawa 1930.
1274. Wolf D.: Pokonać samotność. Warszawa1995.
1275. Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa. Radom 2009.
1276. Wołoszyn L.(red.): Metody badań psychologicznych. „Materiały do nauczania psychologii” Seria III t. 3.Warszawa 1978.
1277. Wołoszyn S.: Nauki o wychowaniu w Polsce XX wieku. Próba zarysu encyklopedycznego. Warszawa 1997.
1278. Woroniecki J.: Katolicka etyka wychowawcza. Tom I i II. Lublin 2000.
1279. Woronowicz B.T.: Alkoholizm jest chorobą. Warszawa 1997.
1280. Woydyłło E.: Początek drogi. Warszawa 1965.
1281. Woydyłło E.: Wybieram wolność. Warszawa 1991.
1282. Woydyłło E.: Zgoda na siebie. Warszawa 1992.
1283. Woźnicki J. (red.): Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego. Warszawa 2008.
1284. Wright H.N.: Konflikty? Jak zrozumieć współmałżonka nie zgadzając się z nim. Warszawa 1995.
1285. Wroczyński R.: Edukacja permanentna. Problemy- perspektywy. Warszawa 1973.
1286. Wroczyński R.: Pedagogika społeczna. Warszawa 1979.
1287. Wroczyński R.: Praca oświatowa. Rozwój- systemy- problematyka. Warszawa 1965.
1288. Wrońska K., Osoba i wychowanie. Wokół personalistycznej filozofii wychowania K. Wojtyły – Jana Pawła II. Kraków, 2000.
Wróbel S.: Władza i rozum. Stadia rozwojowe krytycznej teorii społecznej. Poznań 2002.
1289. Wujek T.(red.): Wprowadzenie do andragogiki. Warszawa1996.
1290. Wujek T.: Oświata dorosłych. Stan i kierunki przebudowy. Warszawa 1989.
1291. Yung J. Z.: Programy mózgu.: Warszawa 1984.
1292. Zaborowski Z.: Psychospołeczne problemy pracy nauczyciela. Warszawa1986.
1293. Zaczyński W.: Nauczyciel innowator- osoba pożądana. „Ruch Pedagogiczny” 1983/6.
1294. Zaczyński W.P.: Metodologiczna tożsamość dydaktyki. Warszawa 1988.
1295. Zaczyński W.P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Warszawa 1995.
1296. Zaczyński W.P.: Uczenie się przez przeżywanie. Warszawa 1990.
1297. Zakrzewska- Manterys E.: Humanizm psychologii humanistycznej. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1994/3
1298. Zandecki A.: Wykształcenie a jakość życia. Toruń- Poznań 1999.
1299. Zaorska Z.: Dodać życia do lat. Lublin 1997.
1300. Zatoński W.: Jak rzucić palenie. Warszawa 2000.
1301. Zawacka A.: Kształcenie korespondencyjne. Warszawa 1967.
1302. Zawadzka A.: Obciążenie studentów nauką a formy wypoczywania. Wrocław 1976.
1303. Zawadzka A.: Wartość wypoczynku studentów w początkowej fazie kształcenia uniwersyteckiego. Wrocław 1989.
1304. Zawadzka A.: Wartość wypoczynku studentów. (Dynamika wartości wypoczynku w jej niektórych uwarunkowaniach). Wrocław 1983.
1305. Zborowski J.(red.): Nauka własna studenta. Warszawa 1978.
1306. Zieleniewski J.: Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. Warszawa 1982.
1307. Ziemba S., Jarominek W., Staniszewski S.: Problemy teorii systemów. Wrocław 1980.
1308. Ziemski S.: Problemy dobrej diagnozy. Warszawa1973.
1309. Zierkiewicz E., Wnuk W.(red.): Tworzyć, zmieniać, aktywizować…: animacja społeczno -kulturalna jako mobilizowanie potencjału indywidualnego i przeciwdziałanie bezradności społecznej. Wrocław 2006.
1310. Zimbardo P.G.: Efekt Lucyfera: dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? Warszawa 2008.
1311. Zimbardo P.G.: Nieśmiałość. Co to jest? Jak sobie z nią radzić? Warszawa 1994.
1312. Zimbardo P.G.: Ruch F.L.: Psychologia i życie. Warszawa 1997.
1313. Znaniecki F.: Humanizm i poznanie. Warszawa 1912.
1314. Znaniecki F.: Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości (I wyd.1934 – zbocz.). Warszawa 2006.
1315. Znaniecki F.: Prawa psychologii społecznej. Warszawa 1991.
1316. Znaniecki F.: Socjologia wychowania. T.I. Warszawa 1928.
1317. Znaniecki F.: Socjologia wychowania. T.II. Warszawa 1930.
1318. Znaniecki F.: Społeczna rola studenta uniwersytetu. Poznań 1997.
1319. Znaniecki F.: Zagadnienie wartości w filozofii. Warszawa 1910.
1320. Zuber R., Kaliszewska R., Cholewiński M. (red.): W kręgu problemów edukacyjnych i wychowawczo- resocjalizacyjnych. Kielce 2008.
1321. Zybert E.B.(red): Miłość, przyjaźń, agresja, alkoholizm : problemy wieku młodzieńczego (i nie tylko). Warszawa 1999.
1322. Zywert F.: Nauczyciel techniki w szkole ogólnokształcącej. Wiedza i umiejętności. Warszawa 1982.
1323. Żarnowski J. Społeczeństwa XX wieku. Wrocław -Warszawa-Kraków 1999.
1324. Żechowska B.: Efektywność pracy nauczyciela. Wyznaczniki, tendencje, problemy.
1325. Żechowska B.: O poznawaniu nauczyciela. Katowice 1995.
Optymista mówi "dopiero", pesymista, że już godzina:  
   
Pomóż proszę, kliknij...  
 
 
Zapraszam na studia w UJK -kliknij  
 
 
Skutecznie pomagają innym. Możesz dołączyć  
  ***SZUKASZ POMOCY?

logo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
***A może Ty chcesz też pomagać? Organizacja Pozarządowa- STOWARZYSZENIE PROREW
Woluntariat Studencki "PROJEKTOR"

 
eko  
 

Koniczynka.org

...
Licznik odwiedzin
od 10 stycznia 2008 roku
               Licznik
.
 
___Sylwester Scisłowicz Kielce